Co czeka nas w kwietniu? 😊

Witajcie drodzy Rodzice, kochane dzieciaki 😊

Zobaczcie, co będziemy robić w kwietniu 😊

3-latki „Misie”
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA KWIECIEŃ
GRUPA DZIECI 3-LETNICH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Tematyki kompleksowe:

1. Matematyka na wesoło
2. Dbam o środowisko – realizacja projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury
3. Co się dzieje wiosną na wsi?

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą porównywać długość przedmiotów, tworzyć rytmy według wzoru, liczyć na konkretach, klasyfikować obrazki, układać je w pary. Będą zapoznawać się z figurami geometrycznymi i tworzyć z nich obrazki.
2. Dzieci będą rozumiały znaczenie działań człowieka na rzecz ochrony środowiska: segregacja śmieci, oszczędzanie wody, energii, recykling, utrwalą nazwy ekosystemów: łąka, ogród, las. Będą poznawały znaczenie przyrody w życiu człowieka.
3. Dzieci poznają zwierzęta hodowane na wsi i ich młode oraz będą potrafiły nazwać prace pielęgnacyjne wykonywane podczas ich hodowli. Będą potrafiły opisać pracę rolnika i jej znaczenie dla innych ludzi.
4. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
5. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
6. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

W kwietniu czeka nas:

Dzień Ziemi– 22.04.2021

4-latki „Żabki”
TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU KWIETNIU:
I „Zdrowy przedszkolak” II „ W wiejskiej zagrodzie” III „Dbamy o przyrodę – Kubusiowi przyjaciele natury” IV „Moja ojczyzna – Polska”
DZIĘKI TYM TEMATYKOM BĘDZIEMY: – wyrabiać nawyki higieniczno – kulturalne związane z higieną osobistą oraz układu nerwowego; – wiedzieli o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu; – potrafili dostrzec użyteczność pracy ludzi z bliskiego otoczenia: lekarz, pielęgniarka; – potrafili nazwać części ciała; – wiedzieli że nie należy używać cudzych grzebieni, szczotek, ręczników; – potrafili nazwać przybory i narzędzia potrzebne do pracy lekarzowi; – potrafili uzasadnić konieczność dbania o higienę i czystość osobistą; – potrafili nazywać przybory toaletowe; – myć ręce zachowując poszczególne etapy podczas wykonywania tej czynności – potrafili wymienić zwierzęta z wiejskiego gospodarstwa; znać miejsca, w których mieszkają, naśladować ich głosy; – wiedzieli, że nie należy podchodzić do – kształcić zachowania proekologiczne; – rozumieć szkodliwość hałasu ulicznego na środowisko i człowieka; – potrafili segregować śmieci do odpowiednich pojemników; – wiedzieć, że śmieci można po raz kolejny wykorzystać; – wiedzieli dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi; – rozumieć potrzebę dbania o środowisko naturalne; – potrafili wykonać zdrową żywność: lemoniadę z cytryny; – wiedzieli jak ważne są owoce – potrafili nazwać i wskazać symbole narodowe: flaga, godło; – wiedzieć jak należy zachować się słuchając hymnu – potrafili zwracać uwagę na zasady higieny aparatu oddechowego; – wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała; – wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z osobą dorosłą; – potrafili wypowiadać się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; – wypowiadać się prostymi zdaniami; – powtarzać proste rymowanki; – odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego, – potrafili recytować indywidualnie i zespołowo krótki wiersz; – potrafili sylabizować w toku zabawy; – rozwiązywać proste zagadki; – rozmawiać na temat bohaterów filmowych – wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – potrafili układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – potrafili określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – potrafili nauczyć się prostych piosenek fragmentami, metoda ze słuchu; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – potrafili wykonać prostą pracę plastyczną; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – – nabywać koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – potrafili uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

W kwietniu czeka nas
– happening z okazji Święta ziemi – 22.04.2021 – 08.04.2021r. – kolor zielony

W kwietniu bardzo proszę o przyniesienie 2 klejów w sztyfcie (najlepiej w tym tygodniu, kiedy wrócimy do przedszkola)

W dalszym ciągu zapraszam na telefoniczne konsultacje indywidualne (chętnych Rodziców proszę o wcześniejszą informację sms-em o chęci konsultacji)

Konsultacje telefoniczne 28.04.2021r. godz. 16.30 – 17.00

Również pod koniec miesiąca otrzymacie Państwo (najprawdopodobniej mailem) karty obserwacji Waszych dzieci – II obserwacja

5-latki „Zajączki”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc kwiecień, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa
– Jak dbamy o zdrowie?

– Co przekazują nam książki?

– Kubusiowi przyjaciele natury

– Jesteśmy Polakami i Europejczykami

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą znały różne dyscypliny sportu – letnie, wodne, będą wiedziały, jak należy zachować się wobec osób o różnym rodzaju niepełnosprawności fizycznej, będą wiedziały, co to są złe nawyki żywieniowe, będą rozumiały konieczność przełamywania ich u siebie i u innych, będą rozumiały konieczność kontrolowania czystości własnego ciała i wyglądu

Dzieci będą znały sylwetki autorów dziecięcych utworów: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Małgorzata Strzałkowska, będą rozumiały konieczność przestrzegania bezwzględnej zasady ograniczonego zaufania do osób obcych i będą wiedziały, na jakie zachowania nie można wyrażać zgody, będą potrafiły przezwyciężyć lęk i nieśmiałość odgrywając różne role, będą rozumiały, że nie należy się chwalić bogactwem i swoimi możliwościami, że warto dzielić się z innymi, dostrzec i rozumieć w oglądanym przedstawieniu teatralnym wartości uniwersalne: dobro, piękno, sprawiedliwość

Dzieci będą wiedziały, dlaczego należy chronić przyrodę, będą znały skutki niewłaściwego dbania o przyrodę, będą rozumiały, dlaczego ważne jest pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł, będą znały zwierzęta i rośliny objęte ochroną w Polsce, będą znały warunki potrzebne do rozwoju roślin oraz zwierząt, będą rozumiały konieczność segregacji śmieci, recyclingu, będą wiedziały, jakie znaczenie mają żywioły w życiu człowieka

Dzieci będą znały symbole Unii Europejskiej, położenie Polski na mapie Europy, będą znały symbole własnej wspólnoty narodowej, etnicznej, będą znały rolę Polski jako członka Unii Europejskiej, nazwy państw sąsiadujących z Polską oraz charakterystyczne dla nich symbole, będą doświadczały i dostrzegały różnice w języku obcym i ojczystym, będą znały nazwy produktów, smaków i wartościowych potraw z różnych regionów i krajów Europy, będą znały charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu, będą starały się rozpoznać i opisać najważniejsze w swoim regionie zabytki, pomniki, obiekty architektury i krajobrazu

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły rozróżnić wyrazy podobnie brzmiące, dzielić wyrazy na sylaby i określić liczbę sylab w wyrazie, podać wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą, wyodrębnić głoski w nagłosie, wygłosie i w śródgłosie w miarę swoich możliwości, układać modele wyrazów z niebieskich i czerwonych prostokątów, zapełnić sylwety liter kredką, bibułką, rysować litery na tacy z piaskiem, układać litery z patyczków i ze sznurka, rysować szlaczki literopodobne i litery po śladzie

Matematyka: dzieci będą potrafiły sprawnie liczyć w zakresie 10, stosować liczebniki główne, wykorzystać liczmany i inną reprezentację graficzną – rysowanie właściwej liczby kresek, posługiwać się prawidłowo liczebnikami porządkowymi – określanie kolejności półek z książkami, pisać cyfry po śladzie, klasyfikować obiekty wg samodzielnie stworzonych reguł – będą potrafiły uzasadnić swoje zdanie, będą potrafiły aktywnie włączyć się w grę planszową rozwijającą myślenie matematyczne, będą rozumiały, co oznacza wygrana i przegrana, będą orientowały się na mapie i starały się wykonywać polecenia związane z przestrzenią na płaszczyźnie, będą doświadczały podstawowych własności brył – sześcian, prostopadłościan, walec, stożek

Muzyka: dzieci będą potrafiły określić konstrukcję i elementy piosenki, wykorzystać instrumenty perkusyjne do akompaniamentu do piosenki, samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, będą potrafiły rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem, rozpoznać różne rodzaje tempa, natężenia i wysokości dźwięków, wykazać się swobodą ruchu i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów oraz naśladować ruchy nauczycielki, będą znały hymn Polski i Unii Europejskiej i będą potrafiły przyjąć odpowiednią postawę podczas słuchania hymnu

Plastyka: dzieci będą potrafiły obrysować szablony, wycinać po linii zaokrąglonej, stworzyć kompozycję płaską wg własnego pomysłu, będą znały pojęcia: barwy pastelowe, czyste, złamane, ciepłe, zimne, będą potrafiły używać do malowania różnej grubości i twardości pędzli, palców, dłoni, tworzyć kompozycję przestrzenną, składając papier na różne sposoby, wykorzystać surowce wtórne w pracy plastycznej, zaplanować i wykonać konstrukcję przestrzenną zbudowaną z różnorodnych materiałów wykorzystując różne dostępne techniki łączenia – sznurek, drut, klej magik, będą potrafiły regulować nacisk i napięcie dłoni podczas wycinania, wiązać sznurki w supełki, tworzyć różne odcienie barw

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły biegać z wymijaniem kolegów, reagować ruchem na sygnały wzrokowe, prawidłowo wykonać skłony boczne, podrzucać krążki do góry i łapać w biegu, wykażą się kreatywnością w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem kolorowych bibułek, dostrzegą własne możliwości ruchowe, będą rytmicznie poruszały się w takt muzyki, będą wiedziały, jak regulować oddech podczas różnych ćwiczeń

6-latki „Sowy”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc Kwiecień 2021

grupa dzieci 6-letnich

Tematyki kompleksowe:
1.
Nasze zdrowie to podstawa
2.
Sowy na polskiej wsi
3.
Kubusiowi przyjaciele natury – realizacja programu
4.
Cała Polska jest naszym domem

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1.
Dzieci będą potrafiły nazwać narządy oraz zmysły, będą znały znaczenie zmysłów w życiu człowieka. Będą potrafiły dbać o higienę zmysłów. Będą pamiętały o zdrowym odżywianiu się oraz prawidłowej diecie. Będą potrafiły powiedzieć, dlaczego słodycze szkodzą organizmowi. Będą pamiętały, że ruch w życiu człowieka jest bardzo ważny. Będą wiedziały, że czystość ciała ma duży wpływ na nasze samopoczucie oraz postrzeganie nas przez innych ludzi. Będą wiedziały, na czym polega praca lekarza, pielęgniarki, stomatologa, ratownika medycznego. Będą pamiętały, że o zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne należy dbać codziennie.
2. Dzieci będą znały dorosłe i młode zwierzęta mieszkające na wsi, będą stosować zdrobnienia i zgrubienia słów, będą potrafiły nazwać zwierzęta mieszkające na wsi, będą znały cechy charakterystyczne wyglądu zwierząt hodowlanych, będą nabywać opiekuńczego stosunku wobec zwierząt. Będą rozpoznawać głosy wydawane przez wiejskie zwierzęta, będą potrafiły wyjaśnić znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi, będą potrafiły dobrać produkty pochodzenia zwierzęcego z odpowiednim zwierzęciem, będą kształtować umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. Dzieci będą potrafiły nazwać domy zwierząt, będą nazywać budynki wiejskiej zagrody, będą znały sposoby odżywiania zwierząt, będą znały rytm dnia na wsi, będą rozumiały potrzebę dbania o zwierzęta, będą wiedziały, że dzień na wsi bardzo się różni od dnia w mieście.
3.
Dzieci będą znały zagrożenia dla środowiska wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, np. wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w miejscach nieodpowiednich i niedozwolonych, zanieczyszczanie wody, będą potrafiły wyjaśnić pojęcia rośliny/kwiaty/zwierzęta chronione. Będą potrafiły powiedzieć, dlaczego Ziemia nazywana jest „zieloną wyspą”. Dzieci będą wiedziały w jaki sposób można zadbać o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy przydomowe i fabryczne, sprzątanie śmieci zalegających w lasach, parkach. Będą potrafiły powiedzieć, jakie odpady wrzuca się do koszy
w odpowiednich kolorach: biały – szkło niebarwione, zielony – szkło barwione, niebieski – papier, czerwony – metal, brązowy – odpady biodegradowalne. Będą pamiętały, że 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi.
4.
Dzieci będą potrafiły wskazać na mapie świata Polskę oraz rozpoznać i wskazać symbole narodowe, będą potrafiły w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu poetyckiego dotyczącego symboli narodowych, będą potrafiły określić symbolikę barw flagi narodowej. Dzieci będą potrafiły wymienić zabytki i miejsca charakterystyczne związane z największymi miastami Polski. Będą znały legendy o Warsie i Sawie, Bazyliszku, Warszawskiej Syrence oraz Lajkoniku. Będą potrafiły wskazać Polskę na mapie świata oraz wskazać regiony na mapie Polski. Będą potrafiły dostrzec różnorodność obiektów i krajobrazów Polski oraz zróżnicować ich walory estetyczne.. Będą potrafiły wymienić tance narodowe Polski: polonez, krakowiak, kujawiak. Będą pamiętały o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu.
5.
Dzieci będą potrafiły wymienić barwy podstawowe (czerwony, żółty, niebieski) oraz pochodne oraz mieszać barwy i nazywać je. Będą potrafiły określić czy dana barwa jest chłodna i ciepła. Będą potrafiły używać farb plakatowych
i akwarelowych, będą starały się dobrać odpowiednią grubość pędzla podczas wykonywania pracy plastycznej.
6.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku
i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
7.
Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
8.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami plakatowymi
i akwarelowymi, wycinanie, wyklejanie..
9.
Dzieci poznają litery: Y, y; D, d oraz znak plus/minus

W kwietniu będziemy obchodzili Dzień Ziemi 22.04.2021

Konsultacje indywidualne odbywać się będą telefonicznie, za pomocą komunikatora Messenger lub indywidualnie w przedszkolu.
W przypadku indywidualnej konsultacji z wychowawcą prosimy ustalić termin telefonicznie.