Co czeka nas w maju ☺️

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Wujkowie i Ciocie ☺️ Zobaczcie, co czeka Nas w maju 😊😊😊

3 – latki „Misie”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

grupa dzieci 3-letnich

miesiąc maj 2021

Tematyki kompleksowe

1. Zdrowie na talerzu przedszkola

2. Mieszkańcy wiosennej łąki

3. Książka moim przyjacielem

4. Rodzina jest najważniejsza

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą dowiadywały się, co jest źródłem witamin, jakie są zasady zdrowego odżywiania, jakie produkty są zdrowe. Będą poznawać zawód kucharza, zasady zachowania i nakrywania do stołu. Będą poznawały kuchnię i przybory kuchenne. Przygotują zdrową lemoniadę.

2. Dzieci będą wiedziały, jakie zwierzęta można spotkać na wiosennej łące. Będą je rozpoznawać, nazywać i opisywać ich cechy, wygląd i rolę jaką pełnią w środowisku. Dzieci będą uwrażliwiać się na piękno przyrody. Będą wiedziały, że trzeba chronić wszystkie zwierzęta.

3. Dzieci poznają etapu powstawania książki. Będą rozumiały znaczenie książek w życiu człowieka. Będą potrafiły dbać o książki przestrzegając zasad ich użytkowania.

4. Dzieci będą potrafiły nazwać członków rodziny (imiona, zajęcia domowe i zawodowe). Będą rozumiały znaczenie pomocy w pracach domowych. Będą potrafiły okazywać uczucia miłości, szacunku, przywiązania oraz odczuwały radość z możliwości obdarowania Rodziców prezentem własnoręcznie przygotowanym.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę,brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE – TELEFONICZNE 27.05.2021 OD GODZ. 18:00

Współpraca ze środowiskiem:

Gazetka przy wejściu do przedszkola dla Rodziców

Konsultacje indywidualne 27.05

Dzień Mamy i Taty – uroczystość online 26.05

Żółty Dzień w Przedszkolu 12.05

4 – latki „Żabki”

MAMO!TATO! W MAJU CZEKAJĄ NAS NASTĘPUJĄCE TEMATYKI
I „Matematyka na wesoło” II „Majowa łąka” III „Lubimy książki” IV „Kochanych rodziców mam”
DZIĘKI ICH REALIZACJI BĘDZIEMY :
– znać figury geometryczne, ułożyć z nich obrazki wg wzoru, liczyć w zakresie 10, stosować liczebniki porządkowe, prawidłowo przeliczać przedmioty; potrafiły układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – potrafiły określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – znać zwierzęta i owady żyjące na łące; – kwiaty kwitnące na łące; – potrafiły obserwować owady przez lupę; – wiedzieli co jest potrzebne roślinom do życia; – potrafili wymienić swoje ulubione książki; – wymienić głównych bohaterów; – wiedzieć skąd się bierze papier (etapy powstania papieru); – wiedzieć w jaki sposób należy dać o książki; – wiedzieć gdzie można kupić i wypożyczyć książki; – potrafili wymienić członków rodziny; – wiedzieć czym się zajmują rodzice; – potrafili przygotować występ dla Rodziców; – wiedzieli w jaki sposób można okazać swoją miłość najbliższym – potrafili zwracać uwagę na zasady higieny aparatu oddechowego; – wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała; – wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z osobą dorosłą; – potrafiły wypowiadać się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; – wypowiadać się prostymi zdaniami; – powtarzać proste rymowanki; – odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego, – recytować indywidualnie i zespołowo krótki wiersz; – próbowały sylabizować w toku zabawy; – rozwiązywać proste zagadki; – rozmawiać na temat bohaterów filmowych – potrafili wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – potrafili nauczyć się prostych piosenek fragmentami, metoda ze słuchu; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – potrafili wykonać prostą pracę plastyczną; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – – nabywać koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – potrafili uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

W maju czeka nas:
1. Kolor żółty – 12.05.2021r.
2. Uroczystość z okazji Dnia mamy i taty – 26.05.2021r. (online) (o strojach poinformuję w oddzielnym ogłoszeniu)

Zapraszam na konsultacje indywidualne (telefoniczne) 19.05.2021r. godz. 16.30 (proszę o wcześniejsze umówienie się)


5 – latki „Zajączki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc maj, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa

– Mały przedsiębiorca

– Praca na wsi

– W zdrowym ciele zdrowy duch

– Rodzina razem się trzyma

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą wiedziały skąd rodzice/opiekunowie mają pieniądze, co to znaczy pensja, wydatki itp., będą znały pojęcia typowe dla polskiego systemu płatniczego, będą znały określenia: bank, bankomat, karta płatnicza oraz inne formy płatności bez pieniędzy, np. przelew, płatność telefonem, jako odniesienie do sytuacji związanych ze współczesnymi osiągnięciami technologicznymi, będą znały historię płatności, będą rozumiały, dlaczego ważne są wynalazki i doskonalenie urządzeń już istniejących

Dzieci będą znały zawód rolnika oraz potrzebne do pracy narzędzia i maszyny, będą wiedziały, jak powstaje miód, będą rozumiały korzyści z uprawy roślin i z hodowli zwierząt, będą znały zwierzęta hodowlane, będą rozumiały dlaczego należy unikać prowokowania i rozdrażniania zwierząt hodowlanych, a nawet znanych i oswojonych

Dzieci będą wiedziały, jak utrzymać prawidłową postawę ciała w czasie, siedzenia, stania i biegania, podskoków, będą rozumiały konieczność aktywnego uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych i korekcyjnych, będą wiedziały, jaką funkcję pełnią w ochronie zdrowia i życia różne miejsca związane ze służbą zdrowia, lekarze różnych specjalności, personel medyczny, pogotowie ratunkowe, będą orientowały się, w jakich sytuacjach potrzebna jest szybka pomoc lekarska, wzbogacą swój słownik czynny o wyrazy z obszaru tematyki społecznej: organizacje charytatywne, będą rozumiały i będą potrafiły wyjaśnić konieczność dbania o stan uzębienia, wskazać niektóre przyczyny chorób, podać ich symptomy i sposoby leczenia

Dzieci będą potrafiły opisać zawody swoich rodziców, będą rozumiały konieczność pomagania rodzicom w pracach domowych, przedstawić członków swojej rodziny bliższej i dalszej, określić pokrewieństwo między członkami swojej rodziny, będą aktywnie brały udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych, pełnić funkcję gospodarza, będą znały znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły układać modele wyrazów z niebieskich i czerwonych prostokątów, wyszukać na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską, będą znały litery: U, u, H, h, będą potrafiły wypełnić ich kształt kredką, bibułką, rysować po śladzie szlaczek literopodobny, czytać podpisy do obrazków

Matematyka: dzieci będą potrafiły właściwie porządkować i wskazywać cechy wspólne utworzonych zbiorów przedmiotów, właściwie wyodrębniać przedmioty do liczenia i poprawnie liczyć w zakresie dostępnym dziecku, przeliczać monety i banknoty o niskich nominałach w sytuacji zabawowej – płacenie za zakupy , stosować i przestrzegać ustalonych reguł, używać właściwych zwrotów w scenkach sytuacyjnych związanych z kupowaniem i płaceniem, będą potrafiły rozpoznać i pisać po śladzie graficzny obraz liczby 10, kojarzyć brzmienie liczebników z odpowiednią cyfrą, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi, ustalać i określać, co widzi druga w różnych sytuacjach – przyjmować punkt widzenia drugiej osoby, prawidłowo komunikować się z drugą osobą i określać położenie przedmiotów w stosunku do niej, rozwiązać proste zadania z treścią , stosować liczebniki główne oraz wykorzystywać liczmany i inną reprezentację graficzną

Muzyka: dzieci będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznaną piosenkę, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst dzieci wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, ułożyć swój układ rytmiczny i realizować go w zabawie grupowej, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia muzycznej ilustracji rytmu, naśladować i odtwarzać rytm piosenki, włączać naturalne efekty dźwiękowe oraz elementy rytmicznego ruchu, odtworzyć gesty ilustrujące piosenki, odtworzyć układy taneczne wymyślone przez nauczycielkę

Plastyka: dzieci będą potrafiły tworzyć kompozycję płaską wg własnego pomysł, kompozycję przestrzenną składając papier o różnej wielkości i fakturze, tworzyć symetrię w pracy plastycznej, łączyć papier z nieużytkami, wypełnić narysowane kształty klejem i cukrem, malować starając się prawidłowo stosować nacisk pędzla na kartkę

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na hasła nauczycielki, prawidłowo czworakowa, podrzucać szarfę do góry i łapać ją, utrzymać równowagę w staniu jednonóż, biegać bez potrącania, będą rytmicznie poruszać się w takt muzyki, reagować na rytm i tempo utworu muzycznego, wykonać ćwiczenia jednocześnie oburącz, będą orientowały się w schemacie własnego ciała, będą koncentrować uwagę na ćwiczeniach, odtwarzać gesty pokazywane przez nauczycielkę

6 – latki „Sowy”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC MAJ 2021
GRUPA DZIECI 6-LETNICH

Tematy kompleksowe:
1. Wiosna na majowej łące
2. Sowy w świecie książek i czasopism
3. Sowy w świecie matematyki
4. Moja wspaniałe Rodzina

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą znały nazwy kwiatów kwitnących na łąkach w miesiącu maju, będą potrafiły rozpoznać kwiaty oraz wyjaśnić znaczenie kwiatów dla życia owadów. Będą rozumiały, że nie wolno niszczyć kwiatów i roślin na łąkach, ponieważ są domem owadów, zwierząt. Będą rozumiały, że część owadów i zwierząt dysponuje „barwami ochronnymi” pozwalającymi im na ukrywanie się przed drapieżnikami. Dzieci poznają warunki niezbędne do rozwoju i życia zwierząt. Będą rozumiały, że motyle są bardzo delikatnymi owadami. Będą słuchały odgłosów przyrody, nazywały owady
i zwierzęta wydające poszczególne dźwięki. Będą pamiętały o dbaniu o naturalne środowisko zwierząt i owadów po przez ochronę przyrody.
2. Dzieci będą przestrzegać zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu, będą znały proces tworzenia książki od podstaw, będą znały nazwy zawodów związanych z powstawaniem książki, będą wiedziały, że książki należy szanować i dbać o nie – nie niszczyć, odkładać na miejsce, nie dotykać brudnymi rękoma, będą wiedziały gdzie można kupić lub wypożyczyć książki, będą znały nazwiska autorów książek dla dzieci, będą znały budowę książki. Dzieci będą lepić z plasteliny prace plastyczną inspirowaną muzyką, będą potrafiły podać swoją ulubioną postać z bajki oraz uzasadnić swój wybór. Dzieci będą samodzielnie tworzyć zakładkę do książki z użyciem różnych materiałów plastycznych. Dzieci będą tworzyć własną książkę od podstaw: model książki, wymyślić i zapisać tekst, wykonać ilustracje, zaprojektować okładkę. Dzieci poznają rodzaje czasopism, będą wiedziały gdzie można kupić czasopisma, będą wiedziały, że mogą czerpać wiedzę z czasopism, będą wiedziały, że są czasopisma do czytania i audiobooki do słuchania.
3. Dzieci będą potrafiły przeliczać w zakresie 0-10 oraz liczyć przekraczając próg dziesiątkowy. Będą potrafiły w sposób logiczny rozwiązywać problemy oraz zaistniałe sytuacje matematyczne. Będą potrafiły szybko rozwiązać zadania matematyczne. Tworzyć konstrukcje i obrazki z figur geometrycznych, patyczków, klocków oraz przekształcać je w zupełnie nowe twory. Będą potrafiły układać rytmy wg podanego wzoru, bez wzoru oraz za pomocą wzorów rytmicznych. Klaskanie, tupanie, instrumenty. Będą potrafiły rozkodować ilustrację przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz wskazanej instrukcji. Będą potrafiły klasyfikować wg podanych cech.
4. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, czym zajmują się zawodowo ich rodzice, będą potrafiły opisać wygląd swoich rodziców oraz podać cechy osobowości. Będą potrafiły stworzyć upominki dla rodziców z okazji ich święta. Będą potrafiły opowiedzieć, w jaki sposób spędzają czas ze swoimi rodzicami w domu i poza nim. Będą uczestniczyły w występie z okazji Dnia Mamy i Taty. Będą potrafiły śpiewać piosenki oraz zatańczyć taniec dla rodziców; recytować wiersze.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz wirtualnych spacerach.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i farbami, wycinanie, wyklejanie, projektowanie prezentu dla rodziców, tworzenie ilustracji do historyjek obrazkowych. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.
8. Dzieci poznają litery B, b oraz T, t

12.05.2021 – Dzień żółty w przedszkolu – wszyscy ubieramy się na żółto
26.05.2021 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty
Konsultacje indywidualne będą odbywały się telefonicznie, mailowo, po przez komunikator Messenger