Co nas czeka w październiku ☺️

Kochani Rodzice, Dziadkowie, Wujkowie i Ciocie ☺️ Zobaczcie, co nas czeka w październiku 😁

Grupa Dzieci 3-letnich – „Misie
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc październik 2021
grupa dzieci 3-letnich – Misie

Tematyki kompleksowe
1. Jesienne zbiory w misiowym sadzie
2. Misie dbają o swoje zdrowie, zmysły i higienę
3. Złota, Polska jesień w lesie
4. Deszczowa pogoda jesienią

1. Dzieci będą potrafiły nazwać i określić cechy roślin, będą znały czynności ludzi uwarunkowane zmianami pór roku – zbieranie warzyw, robienie przetworów i ich magazynowanie, będą rozumiały konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, będą znały budowę i właściwości zdrowotne wybranych warzyw: cebula, marchew, pomidor, kapusta. Dzieci będą potrafiły uzasadnić dlaczego porządkuje się ogrody jesienią. Dzieci wykonają przetwory warzywne
i owocowe, które zasilą kącik przyrodniczy w Sali.
2. Dzieci będą potrafiły dostrzec związek pomiędzy troską o zdrowie a chorobą, będą potrafiły wskazać postawy prozdrowotne, będą rozumiały znaczenie zdrowego odżywiania się, dbania o higienę osobistą, higienę psychiczną oraz znaczenie zdrowego stylu życia dla każdego człowieka. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego należy wzmacniać swoją odporność oraz jaki wpływ ma spożywanie warzyw i owoców dla zdrowia człowieka. Będą znały etapy mycia rąk oraz będą wiedziały, jak wygląda apteczka pierwszej pomocy oraz, co powinno się w niej znaleźć.
3. Dzieci będą potrafiły nazwać czynności ludzi wobec zwierząt uwarunkowane zmianą pory roku, będą potrafiły wyjaśnić pojęcia: grzyby jadalne, grzyby trujące, będą potrafiły rozpoznać i nazwać je na obrazkach, dostrzec związki między przyczyną
a skutkiem w przyrodzie, np. ochłodzenie – zmiana barwy i opadanie liści, będą rozumiały konieczność podejmowania działań w celu ochrony przyrody – sprzątanie lasu. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego należy dbać o lasy i skarby przyrody. .
4. Dzieci będą potrafiły dostrzec zjawiska atmosferyczne występujące daną porą roku – jesienią, będą wiedziały, że zmiana koloru liści z zielonych na kolorowe świadczy
o zbliżającej się i trwającej jesieni. Dzieci będą wiedziały, że opadanie liści związane jest z aktualną porą roku. Dzieci będą słuchały odgłosów przyrody: deszczu, burzy, wiatru oraz dźwięków wydawanych przez zwierzęta oraz będą potrafiły rozpoznać je po odgłosach. Dzieci będą wiedziały, jak należy ubierać się jesienią, będą potrafiły dostosować strój do pogody oraz będą wiedziały, co znaczy „ubrać się na cebulkę”.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wyklejanie, stemplowanie gąbką. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne

Współpraca ze środowiskiem:
04.10.2021 r. _ Światowy Dzień Osób Starszych
15.10.2021 r. – Światowy Dzień Mycia Rąk
26.10.2021 r. – godzina 10.30 – Uroczystość pasowania na przedszkolaka
21.10.2021 r. – godzina 17.00 – Konsultacje indywidualne

Grupa dzieci 4-letnich – „Żabki”


Mamo, Tato, zobaczcie, co nas czeka w październiku!

TEMATYKI KOMPLEKSOWE:

1. Różni ludzie to my!

2. Czystość i higiena nasze życie w zdrowsze zmienia!

3. Jesień idzie przez świat.

4. Co robią zwierzęta jesienią?

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Dzieci będą potrafiły dostrzec różne potrzeby osób niepełnosprawnych, będą poznawały udogodnienia dla osób z dysfunkcjami, będą potrafiły wskazać zachowania akceptowane społecznie, będą potrafiły rozpoznać wartości takie jak szacunek, szczęście, przyjaźń.

2. Dzieci będą wiedziały, jak dbać o czystość i higienę całego ciała. Będą potrafiły samodzielnie stosować etapy mycia rąk i zębów. Będą znały nazwy i zastosowanie przyborów higienicznych. Dzieci będą wiedziały, kto nam pomaga dbać o zdrowie, dzieci będą poznawały zawód lekarza i jego atrybuty.

3. Dzieci będą potrafiły nazwać charakterystyczne cechy pory roku jesieni- korzystając z wszystkich zmysłów w procesie poznawania przyrody. Będą obserwowały zjawiska atmosferyczne występujące jesienią – wiatr, deszcz, mgły, chmury. Będą potrafiły rozpoznać wybrane ekosystemy: las, park, ogród, pole.

4. Dzieci będą potrafiły nazwać i opisać zwierzęta żyjące w polskich lasach. Dzieci będą wiedziały, jak zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy, jak zachowują się jesienią. Będą potrafiły naśladować ruchy i głosy zwierząt.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno – porządkowych bieżnych z elementami czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematykami kompleksowymi, ilustrowały ruchem treść piosenki, będą potrafiły wykonać elementy tańca, będą doskonaliły poczucie rytmu grając na instrumentach perkusyjnych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

1. Konsultacje indywidualne z rodzicami
2. 4.10 2021 – Dzień Osób Starszych
3. 14.10.2021 godz. 14.00 – Piknik integracyjny z Rodzicami – „Dzień Buraka”
4. 15.10.2021 – Światowy Dzień Mycia Rąk
5. 15.10.2021 – Teatr „Jesienna przygoda w kuchni”
6. 26.10.2021 – Pasowanie na Przedszkolaka
Grupa dzieci 5 – letnich „Zajączki”
MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W PAŹDZIERNIKU:
I „Jesteśmy pomocni i opiekuńczy” II „Higiena ważna sprawa” III „Mamy już jesień” IV „W co się z nami bawi jesienny wiatr i deszcz?” BĘDZIEMY: – dążyć do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych tj. dobro szacunek ; – dostrzec potrzeby innych, szanować je; – pomagać młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptować ich inność; – uświadomimy sobie problemy osób niepełnosprawnych fizycznie; – potrafili dostrzec w swoim życiu osoby chore i cierpiące, rozumieć ich potrzeby; -wiedzieli, że nie należy hałasować przy ludziach chorych, starszych – potrafili określić swoje cechy fizyczne: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów; – dostrzec zmiany zachodzące w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu; – dostrzec swoją niepowtarzalność, a także niepowtarzalność innych, szanować ją; – potrafili nazywać i wskazywać części ciała występujące podwójnie, parami, np.: oczu, uszu, nóg; – różnicować prawą i lewą stronę ciała; – porównać wysokość dzieci względem siebie; – potrafili dbać o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywać w czystości odzież, obuwie; zwracać uwagę na estetyczny wygląd, – rozumieli konieczność codziennej zmiany bielizny; wiedzieli o nieużywaniu cudzych grzebieni, szczotek, ręczników; – rozumieli temat szczepień ochronnych, wskazać ich wartości zdrowotne, – rozumieć konieczność przyjmowania lekarstw w czasie choroby – oglądać drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu, nazywać je; wyjaśnić zjawisko usychania liści; – potrafili rozpoznać drzewa po ich liściach i owcach; znać ogólną budowę drzew (korzeń, pień, korona); wyjaśnić ich podział na drzewa liściaste i drzewa iglaste, znać rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt; i; potrafili nazwać budowę grzybów, sposób ich zbierania;- rozpoznać wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych niejadalnych; – wymienić potrawy i przetwory sporządzone z grzybów na podstawie własnych doświadczeń; – znać właściwości i rodzaje wiatru; – charakterystyczne zjawiska atmosferyczne dla jesieni: wiatr, deszcz – potrafili uważnie słuchać opowiadań i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; – opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – potrafili wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „M, m” i „T, t” wśród innych liter
– potrafili posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; – porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne,
– potrafili wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków
– wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania;
– potrafili prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny;

Podczas realizacji tematyk weźmiemy udział w wielu spotkaniach, wycieczkach i uroczystościach, m.in.

Dzień osób starszych – 04.10.2021r.
Spotkanie z pielęgniarką i stomatologiem – 11.10.2021r.
Piknik Integracyjny z Rodzicami – Dzień buraka – 14.10.2021r. godz. 14.00
Światowy Dzień Mycia Rąk – 15.10.2021r.
Teatrzyk „Jesienna przygoda w kuchni” – 15.10.2021r. godz. 10.00
Wycieczka do parku na bydgoskim przedmieściu – 18.10.2021r.
Pasowanie na przedszkolaka – 26.10.2021r.

Zapraszamy na konsultacje indywidualne połączone z omówieniem I obserwacji dzieci (obowiązkowo dla wszystkich Rodziców) – 27.10.2021r. godz. 16.30

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc październik 2021, grupa 6-latków
Tematyka kompleksowa
– Każdy inny i wszyscy tacy sami
– Jak dbamy o porządek i o higienę?
– Jesień idzie przez świat
– Koszyk pani jesieni

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą rozumiały, co to znaczy okazywać szacunek starszym, będą wiedziały, jak należy zachować się wobec osób o różnym rodzaju niepełnosprawności fizycznej, będą znały oczekiwane kulturowo zasady opieki nad osobami chorymi i cierpiącymi, będą uczyły się rozumienia ich potrzeb, będą znały zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej i rozumiały zasadność ich przestrzegania, będą rozumiały pojęcie ,,tolerancja’’

Dzieci będą potrafiły obserwować przyrodę i dostrzec zachodzące w niej zmiany, rozpoznać kilka gatunków drzew występujących w najbliższym otoczeniu, będą potrafiły określić i opisać charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą potrafiły rozpoznać właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody
Dzieci dostrzegą wpływ człowieka na stan środowiska przyrodniczego, będą znały zagrożenia ze świata roślin dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób, będą rozumiały konieczność pomagania rodzicom w pracach domowych, będą wiedziały, co to są złe nawyki żywieniowe i będą dbały o przełamywanie ich u siebie, u innych dzieci czy najbliższych mu osób, będą rozumiały, po co należy właściwie się odżywiać, stosować ideę piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
Dzieci będą rozumiały konieczność utrzymania czystości ciała, ubrania i porządku w swoim pokoju, będą rozumiały potrafiły wyjaśnić konieczność dbania o stan uzębienia, będą rozumiały konieczność utrzymywania czystości i porządku podczas przygotowania potraw, będą znały niektóre przyczyny chorób, będą potrafiły podać ich symptomy i sposoby leczenia
Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: M, m, I, i, T, t, L, l wyróżniać głoskę w nagłosie i wygłosie, czytać proste teksty ze zrozumieniem zbudowane ze znanych liter, rysować po śladzie litery oraz sylaby, odszukać w tekście i podkreślić poznane litery
Matematyka: Dzieci będą orientowały się w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała, klasyfikować, tworzyć zbiory przedmiotów wg cech wspólnych percepcyjnych, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi, tworzyć rytmiczne sekwencje, prawidłowo liczyć w zakresie 10, będą znały cyfrę 2
Muzyka: dzieci będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, akompaniować do piosenki na instrumentach perkusyjnych, rytmicznie poruszać się do muzyki, dostrzec zmiany tempa i dynamiki w utworze muzycznym, odtworzyć układy taneczne zaproponowane przez nauczycielkę
Plastyka: dzieci będą potrafiły tworzyć kompozycje płaskie i przestrzenne z kolorowego papieru, wyklejać z nieużytków, konstruować z materiału przyrodniczego i nieużytków, zainspirować się obserwacją świata przyrody podczas malowania, stemplować ziemniakiem umaczanym w farbie plakatowej, kolorować techniką frottage
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na polecenia nauczycielki, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, utrzymać równowagę w staniu jednonóż, przejść na czworakach przez tunel, prawidłowo wykonać podskoki w przód i w tył, biegać bez potrącania, reagować ruchem na sygnał dźwiękowy, sprawnie biegać wokół obręczy leżącej na podłodze, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, przechodzić na czworakach przez obręcz ustawioną poziomo