Co nas czeka w styczniu 😊

Kochani w styczniu czeka nas wiele zadań, zabaw i oczywiście dużo uśmiechu 😊
Zobaczcie co czeka poszczególne grupy 😊

Misie – 3-latki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Tematy kompleksowe

Skąd się bierze prąd i jego cudowna moc

Dbamy o ptaki zimą

Kochamy nasze Babcie i naszych Dziadków

Zimo! Baw się z nami

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Dzieci będą potrafiły nazwać przedmioty codziennego użytku działające na prąd, ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym. Będą potrafiły uzasadnić znaczenie prądu w życiu codziennym, będą rozumiały zakaz samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych.

Dzieci będą wiedziały, dlaczego i jak trzeba pomagać ptakom zimą. Dzieci będą wiedziały, co to jest karmnik i czym można go zapełnić. Będą uczestniczyć w dokarmianiu ptaków. Dzieci będą potrafiły naśladować odgłosy ptaków, omawiać ich budowę. Będą poznawać nazwy ptaków, które zimują w Polsce.

Dzieci będą opowiadać o swoich babciach i dziadkach, będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do występu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka, będą kształtować

uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków. Dzieci będą uczyć się pomocy osobom starszym; będą wiedziały, jak należy zachowywać się wobec starszych ludzi.

Dzieci będą potrafiły nazwać charakterystyczne oznaki zimy, poznają kontynenty i krainy geograficzne, gdzie zawsze występuje śnieg. W eksperymentach poznają właściwości śniegu i wody. Będą potrafiły rozpoznać sporty zimowe i sprzęt sportowy, poznają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę,brały udział w zabawach rytmicznych.

Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem

Gazetka w kąciku dla Rodziców

Informacje bieżące przekazywane na facebooku – grupa Misie z Kangurka

Konsultacje indywidualne telefonicznie 27.01.2021, godz. 18:00

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 21.01.2021 – relacja na facebooku grupy

Żabki – 4-latki

TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU STYCZNIU:
I „W czasie ferii uprawiamy sporty zimowe” II „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” III „Nasi kochani dziadkowie” IV „Zima, zima, zima”
DZIĘKI TYM TEMATYKOM BĘDZIEMY POTRAFILI:
– słuchać różnych odgłosów przyrody, rozpoznawać je; – budować z naturalnych materiałów – śnieg; – ubrać się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących zimą; – wymienić sporty zimowe oraz , w jaki sposób bezpiecznie z nich korzystać
– nazwać członków bliższej i dalszej rodziny: babcia, dziadek; – określić uczucia najbliższych, wykorzystać własne doświadczenia; – wziąć aktywny udział w przygotowaniach z okazji Dnia babci i dziadka; – stosować formy grzecznościowe względem osób dorosłych w każdej sytuacji; – rozumieć o niehałasowaniu przy ludziach chorych, starszych
– wiedzieli co jedzą ptaki; obserwować je w naturalnym środowisku, – wiedzieli o konieczności dokarmiania i dopajania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach; – nazwać ptaki odwiedzające karmnik; rozpoznać wybrane zwierzęta po śladach na śniegu; – znać sposób spędzania zimy ptaków – odloty w cieplejsze rejony Europy i świata, przyloty na zimę do Polski lub mieszkańcy – zwracać uwagę na zasady higieny aparatu oddechowego; – wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała; – wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z osobą dorosłą; – wypowiadać się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; – wypowiadać się prostymi zdaniami; – powtarzać proste rymowanki; – odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego, – recytować indywidualnie i zespołowo krótki wiersz; – sylabizować w toku zabawy; – rozwiązywać proste zagadki; – rozmawiać na temat bohaterów filmowych – wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; – rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – nauczyć się prostych piosenek fragmentami, metoda ze słuchu; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – wykonać proste prace plastyczne; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – nabyć koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej
w styczniu czeka nas
Zebranie podsumowujące I półrocze – zdalnie – informacje dodane na stronę Fb „Małe żabki”-
Uroczystość z okazji Dnia babci i dziadka – zdalnie film dodany na stronę Fb „Małe żabki”- 21.01.2021
Kolorowy dzień – 29.01.2021- w tym dniu wszyscy ubieramy się na biało

w styczniu proszę o:
2 arkusze A4 papieru ściernego (różnej grubości)

W dalszym ciągu zapraszam na konsultacje indywidualne telefonicznie lub drogą elektroniczną (chętnych Rodziców proszę o informację)

Zajączki – 5-latki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc styczeń, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa:
– Ferie na sportowo
– W świecie bajek i teatru
– Za co kochamy babcię i dziadka?
– Zimowy czas

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą znały zimowe dyscypliny sportowe, będą rozumiały konieczność respektowania uzgodnionych zasad wyznaczających rytm dnia, będą wiedziały, jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego dnia w domu i w przedszkolu, będą rozumiały, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem, będą potrafiły wyjaśnić różne zachowania i sytuacje zagrażające zdrowiu, będą miały świadomość i będą rozumiały, co to znaczy ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych osób z najbliższego otoczenia

Dzieci będą potrafiły wyjaśnić, na czym polega praca aktora, scenografa, reżysera, charakteryzatora, będą potrafiły dostrzec i rozumieć w oglądanym przedstawieniu wartości uniwersalne: dobro, piękno, prawda, scharakteryzować bohaterów , dokonać oceny ich postępowania, będą współtworzyły teatrzyk kukiełkowy i odgrywały różne role

Dzieci będą znały znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych, będą rozumiały zwyczaj obdarowywania upominkami swoich bliskich z okazji ich świąt, będą potrafiły samodzielnie wykonać drobne prezenty dla najbliższych z okazji ich święta, będą brały aktywny udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych

Dzieci będą potrafiły określić i opisać charakterystyczne dla danej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą rozumiały prognozę pogody, konieczność adekwatnego ubierania się do pogody, będą wnioskowały nt. niebezpieczeństw wynikających z określonej pogody, będą rozumiały konieczność opiekowania się zwierzętami zimą, będą rozumiały rytmiczną organizację czasu: pory roku, miesiące, dni tygodnia, będą starały się je wymieniać w kolejności

Przygotowanie do nauki czytania: dzieci będą znały litery: Z,z,B,b, będą potrafiły wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie i wśródgłosie, wyszukać na obrazkach te, których nazwy rozpoczynają się głoską podaną, dzielić wyrazy na sylaby i określać liczbę sylab w wyrazie, rysować po śladzie wzory literopodobne i odtworzyć szlaczek z elementami litero podobnymi

Matematyka: dzieci będą prawidłowo stosowały określenia: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj, za dwa dni, trzy dni temu, za tydzień, będą znały rytmiczną organizację czasu: dni tygodnia, pory roku, miesiące, będą rozumiały i starały się właściwie realizować polecenia z zastosowaniem umownych znaków i symboli graficznych oznaczających kierunek i odległość, np. strzałki, będą rozumiały określenia: w lewo, w prawo, w górę, w dół, będą potrafiły w sposób świadomy określać kryterium, ustalać własne i segregować te same przedmioty wg różnych cech, stosować liczebniki główne oraz wykorzystywać liczmany i inną reprezentację graficzną, klasyfikować wg samodzielnie stworzonych reguł – będą potrafiły uzasadnić swoje działanie

Muzyka: dzieci będą znały i będą potrafiły odtworzyć kroki tańców: polka, walc, będą brały aktywny udział w tworzeniu scenki baletowej, będą potrafiły reagować ruchem na różne rodzaje tempa, wysokości, natężenia dźwięków, samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenkę, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, odtwarzać i przekładać sekwencję rytmiczną na inną reprezentację – rytm narysowany dziecko realizuje grą na instrumentach

Plastyka: dzieci będą potrafiły zapełnić powierzchnię sylwety bałwana kaszą, tworzyć wycinankę wg własnego pomysłu, tworzyć własne kompozycje poprzez odbijanie sznurka, waty, gąbki, zaplanować i wykonać konstrukcję przestrzenną zbudowaną z różnorodnych materiałów, wykorzystując różne dostępne techniki łączenia, tworzyć kompozycję w elementów geometrycznych, lepić z plasteliny, masy solnej i papierowej

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na sygnał dźwiękowy, prawidłowo wykonać skłony w przód, skłony boczne i skrętoskłony, toczyć piłkę przed siebie idąc na czworakach, zachować równowagę podczas przekładania piłki z ręki do ręki pod wzniesioną nogą, będą wiedziały, jak korzystać z przyborów i sprzętu sportowego wykorzystywanego do ćwiczeń, przestrzegały zasad bezpieczeństwa, będą potrafiły odbić piłkę o podłogę i ją schwytać, toczyć piłkę do drugiej osoby w leżeniu przodem, płynnie i zwinnie biegać do przodu z piłką, rywalizować w zespołach

Sowy – 6-latki
PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC STYCZEŃ 2021
GRUPA DZIECI 6-LETNICH

Tematy kompleksowe:
1. Uwielbiamy zabawy na śniegu i lodzie
2. Mali artyście z Przedszkola „Kangurek”
3. Kochamy naszych wspaniałych Dziadków
4. Kochamy Polską zimę

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Będą znały zimowe dyscypliny sportowe uprawiane w okresie zimowym, będą rozumiały konieczność reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci. Będą rozumiały zagrożenia wynikających ze ślizgania się na zamarzniętej powierzchni, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, będą potrafiły przestrzegać reguł wspólnie ustalonych w zabawach. Będą znały sposoby aktywnego wypoczynku po zajęciach w przedszkolu. Będą potrafiły wymienić sporty zimowe oraz atrybuty sportowców.
2. Dzieci będą potrafiły opisać wrażenia estetyczne dotyczące oglądanych dzieł innych dzieci, będą potrafiły dostrzec kontrast między bielą, a czernią. Będą samodzielnie wybrać jakimi technikami plastycznymi chcą tworzyć swoje prace, będą potrafiły wymienić kilku znanych rzeźbiarzy: Michał Anioł, Beksiński, Picasso. Będą potrafiły opisywać wrażenia estetyczne dotyczące wytworów sztuki plastycznej. Dzieci będą potrafiły rozróżnić pojęcia pejzaż, martwa natura, portret oraz wskazać je na ilustracjach oraz podczas zwiedzania wystawy. Dzieci będą eksperymentowały
w zakresie łączenia barw oraz samodzielnie będą tworzyły wystawę plastyczną swoich dzieł.
3. Dzieci będą potrafiły przeżywać nastrój oczekiwania na zbliżające się uroczystości, brać udział w dekorowaniu sal na bal przedszkolny, będą uczestniczyły
w przyjmowaniu gości w przedszkolu – babcie i dziadkowie – pełniły rolę gospodarzy, przedstawią program artystyczny przygotowany na uroczystość Dnia Babci i Dziadka oraz będą potrafiły składać życzenia swoim najbliższym. Będą pamiętały, że należy okazywać starszym osobom szacunek, być dla nich miłym
i wyrozumiałym. Będą wykonywały upominki dla dziadków z okazji ich święta.
4. Dzieci będą potrafiły nazwać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne i zmiany
w przyrodzie związane z zimą, będą potrafiły nazwać zmiany skupienia wody, będą potrafiły korzystać ze wszystkich zmysłów w trakcie poznawania różnorodności świata przyrody np. barwy, kształty, zapachy. Będą rozumiały znaczenie hartowania organizmu dla zdrowia – zabaw i spacerów bez względu na porę roku. Będą potrafiły dostrzec piękno Polskiego krajobrazu zimowego oraz porównać z krajobrazem
w innych państwach na podstawie ilustracji. Będą wykonywały eksperymenty związane z lodem, śniegiem, zamarzaniem przedmiotów i wody.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i farbami do szkła, wycinanie, wyklejanie, formowanie folii. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.
8. Dzieci poznają litery : S, s; N, n; cyfrę 8

Współpraca ze środowiskiem:
22.01.2021 – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
29.01.2021 – Dzień biały w przedszkolu – wszyscy ubierają się na biało
Konsultacje indywidualne dla chętnych Rodziców odbywać się będą za pomocą komunikatora Messenger, e-maila, telefonicznie

© 2024 - Przedszkole Kangurek