Czego nauczymy się w listopadzie 😊

Grupa dzieci 3 – letnich „Misie”
Informacja w przygotowaniu

Grupa dzieci 4 – letnich „Żabki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc LISTOPAD 2022
grupa dzieci 4-letnich – Żabki

Tematyki kompleksowe:
1. W tajemniczym świecie baśni i bajek
2. Polska – moja ojczyzna
3. Przygotowania do zimy zwierząt w sadach i lasach
4. Zdrowe zęby – realizacja programu Akademia Aquafresh
5. Energia elektryczna w naszym życiu

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
1. Dzieci będą potrafiły wymienić postacie z bajek i baśni, będą potrafiły przyporządkować bohatera bajki do odpowiedniej bajki/baśni. Będą rozumiały, że
w bajkach występują dobrzy i źli bohaterowie. Będą wiedziały, że postacie z bajek są postaciami wymyślonymi/fikcyjnymi. Będą rozumiały, że osobom chory, osobom potrzebującym należy pomagać oraz, że drobne gesty sprawiają im przyjemność. Będą potrafiły rozwiązywać zagadki słowne, słuchowe, obrazkowe podczas zajęć tematycznych.
2. Dzieci będą potrafiły rozpoznać i wskazać symbole narodowe – Hymn, Godło, Flaga Polski. Będą potrafiły w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu poetyckiego dotyczącego symboli narodowych, będą potrafiły określić symbolikę barw flagi narodowej. Będą potrafiły dostrzec różnorodność obiektów i krajobrazów Polski oraz zróżnicować ich walory estetyczne. Będą pamiętały o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu. Będą potrafiły wyjaśnić pojęcia: Polska, ojczyzna, Polak/Polka. Będą rozumiały, że symbole narodowe należy szanować, nie niszczyć ich. Będą wiedziały, że dbając
o przyrodę w najbliższym otoczeniu dbamy o ojczyznę.
3. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego w życiu każdego stworzenia istnieją prawa, które należy szanować – dzieci, dorośli, zwierzęta. Będą rozumiały, że część zwierząt zapada w sen zimowy. Będą potrafiły rozpoznać zwierzęta leśne zapadające w sen zimowy oraz powiedzieć, jakie zwierzęta nie przesypiają całej zimy. Będą rozumiały, że zwierzęta, aby przetrwać zimę gromadzą zapasy w swoich mieszkaniach: dziuplach, gawrach, norach, kopcach.
4. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, jakie przedmioty potrzebne są do dbania o zęby. Będą wiedziały czym zajmuje się stomatolog, asystentka stomatologiczna. Będą rozumiały konieczność badań uzębienia. Będą wiedziały, że dziecko ma zęby mleczne, a dorosły zęby stale. Będą wiedziały, że szczoteczkę do zębów należy wymieniać, co około 3 miesiące. Będą rozumiały, że spożywanie dużej ilości słodyczy niszczy zęby.
5. Dzieci będą wiedziały, czym jest energia elektryczna. Będą potrafiły powiedzieć,
w jaki sposób możemy oszczędzać energię elektryczną. Będą potrafiły powiedzieć, jak powstaje energia: np. siła wiatru, wody, słońce. Będą rozumiały, że nocą energia świetlna potrzebna jest do oświetlania ulic, domów, mieszkań. Będą znały korzyści płynące z posiadania możliwości korzystania z energii, będą wiedziały, że urządzenia elektryczne są potrzebne, ale niebezpieczne. Będą wiedziały, że nie można długo korzystać z komputerów, telewizorów. Będą wiedziały, że kiedyś nie było energii elektrycznej i ludzie korzystali ze świec. Będą wiedziały czym są Andrzejki, jak obchodzone są w Polsce oraz będą znały wróżby andrzejkowe.
6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa, z elementem mocowania.
7. Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, tanecznych.
8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami plakatowymi
i akwarelowymi, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny. Będą rozpoznawały
i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Grupa dzieci 5 – letnich „Zajączki”
Informacja w przygotowaniu

Grupa dzieci 6 – letnich „Sowy”

MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU LISTOPADZIE:
I „W świecie bajek” II „Polska i jej święto narodowe – Dzień niepodległości” III „Moja rodzina, mój dom a w nim prawa i obowiązki” IV „Jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do zimy?” v „Poznajemy urządzenia elektryczne” BĘDZIEMY: aktywność społeczna: potrafi wyrażać i nazywać różne emocje podczas zabaw; podać przeciwieństwa do określonych stanów emocjonalnych; określić sytuacje wywołujące różne emocje, np. radość, złość, smutek, strach…; radzić sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów z literatury; prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych; samodzielnie wykonać różne czynności rozwijające poczucie odpowiedzialności za powierzone zadnie; uczestniczyć w sytuacjach stwarzających możliwość wybór, przewidywać skutki zachowań, zwracać uwagę na konsekwencje wynikające z danego wyboru; szukać kompromisu w spornych sprawach; przygotować program artystyczny z pomocą nauczyciela; przestrzegać wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; dostrzec potrzeby innych i szanować je; cieszyć się z sukcesów drugiej osoby; pomagać kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; szanować wytwory pracy innych oraz ich własności; współdziałać podczas gier, tańców integracyjnych; wspólnie rozwiązywać powstałe problemy, nawet w sposób niekoncjonalny; oceniać własne zachowanie w stosunku do innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułowanie własnych pytań; prowadzić dialogi z zachowaniem przyjętych zasad; opisać wygląd rodziców, dostrzec ich charakterystyczne cechy (wygląd, charakter); podać powiązania między członkami rodziny; wyjaśnić wieloznaczność słowa „dom”; dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie, sposobie wspólnego spędzania czasu; próbować stworzyć drzewo genealogiczny (trzypokoleniowy) swojej rodziny; zwrócić uwagę na niewerbalny sposób porozumiewania się ; stosować zwroty: „Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku; będą znać legendy, opowiadania, wiersze dotyczące historii państwa polskiego, jego powstania, będą znać ważniejsze regiony Polski, znajdujące się tam bogactwa naturalne; podać nazwę naszego kraju, symbole narodowe: flagę, godło, hymn; nazwę największych rzek Polski: Wisłą, Odra, morze – Bałtyk, góry – Tatry oraz większe miasta Polski, znać aktualne wydarzenia kraju :Święto niepodległości, znać imiona i nazwiska znanych Polaków: J. Piłsudskiego;
aktywność językowa: potrafili uczestniczyć w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, aktywnie słuchać rozmówców; wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenki; przestrzegać zasad higieny głosu; ćwiczyć narządy artykulacyjne z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów; modulować głos stosownie do sytuacji; sprawnie posługiwać się mową w różnych sytuacjach; wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przeszłym; recytować indywidualnie i zespołowo wiersze; systematycznie wzbogacać kącik książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej; znać nazwiska wybranych autorów książek dla dzieci; przestrzegać zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądania tekstu; składać pocięty obrazek w całość bez wzoru; wyodrębnić w słowach sylaby, określić ich kolejność, dzielić słowa na sylaby, liczyć sylaby w słowach, tworzyć słowa rozpoczynające się, kończące się daną sylabą; wyodrębniać w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; liczyć głoski w słowach; posługiwać się różnymi kredkami, mazakami, długopisami; wykonywać prace plastyczno – konstrukcyjnych różnymi technikami;; nabywać płynność ruchów; rozwijać wyobraźnię przestrzenną, nabywać wrażliwość dotykową; odwzorowywać elementy poprzez kalkowanie; nabywać precyzję wykonywania ruchów dłońmi: zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
aktywność poznawcza: potrafili uczestniczyć w zabawach organizowanych przez nauczycielkę dającą satysfakcję i radość; rozwijających aktywność badawczą; dzielić się swoimi zainteresowaniami, indywidualnie prezentować przedmioty (eksponaty, zdjęcia, itp.); rysować z wyobraźni; określać kolejność czynności; łączyć proste czynności z ich skutkami, tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń; różnicować lewą i prawą stronę ciała; poruszać się pod dyktando nauczyciela, określać kierunek ruchu; zauważać rytmy; klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; budować szereg złożony z wielu elementów, rozróżniać błędne liczenie od poprawnego; liczyć od dowolnego miejsca; posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; układać działania do podanych zadań, rozpoznawać cyfry, klasyfikować przedmioty pod względem wielu cech wspólnych; rozgrywać gry planszowe wspierające matematyczne umiejętności, samodzielnie konstruować gry, wspólnie je rozgrywać, poszukiwać niestandardowych rozwiązań; pokazać na wybranych przykładach (jeż, wiewiórka, bocian) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają), zwrócą uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt; będą obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią, występujące zjawiska atmosferyczne
aktywność artystyczna potrafili słuchać piosenki w wykonaniu nauczycielki oraz nagrań z płyt CD; uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki; wykorzystać naturalne efekty perkusyjne(klaskanie, tupanie, stukanie), wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, pląsach przy muzyce; reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu; estetyczni, rytmicznie poruszać się przy muzyce; improwizować piosenki ruchem; opracować plan działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej; oglądać przedstawienia teatralne dla dzieci; znać wystrój teatru, przestrzegać zasad właściwego zachowania się w teatrze; dzielić się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia; odszukać w oglądanych utworach uniwersalnych wartości: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda; wykonać ćwiczenia dykcyjne; umiejętnie posługiwać się rekwizytami; przygotować kącik teatralny; swobodnie improwizować; dostrzec różnice pomiędzy kinem a teatrem, bezpiecznie korzystać z wybranych urządzeń technicznych; znać w sposób bezpośredni lub pośredni różne formy zastosowania techniki w życiu ludzi; znać urządzenia gospodarstwa domowego; dostrzec role urządzeń domowych, znać zasady działania wybranych urządzeń, posługiwać się zabawkami na baterie
aktywność ruchowa i zdrowotna potrafili zacieśniać kontakty interpersonalne z grupą poprzez organizowanie wspólnie swobodnych zabaw ruchowych; ; przebywać na świeżym powietrzu – uczestniczyć w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych ; uczestniczyć w zabawach organizowanych w terenie; w zabawach z elementem rywalizacji; właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, wybierać bezpieczne miejsca do zabawy; przewidywać skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw i zachowań; znać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: nieoddalanie się od rodziców (opiekunów),
Współpraca ze środowiskiem: Spacer na pobliski cmentarz „Dzień zadumy” – 02.11.22r. (dzieci przynoszą po 1 zniczu) Dzień postaci z bajek – 04.11.22r. (dzieci przychodzą ubrane w strój, lub elementy stroju postaci z bajki) Wycieczka pod pomnik gen. J. Piłsudskiego – 07.11.22r. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości 11 listopada – 09.11.22r. godz. 8.45 (dzieci przychodzą ubrane na galowo) Dzień Praw Dziecka – 18.11.22 Spacer do pobliskiego lasu – 21.11.22r. Spacer do sklepu EuroAGD – 27.11.22r. Spektakl w Teatrze Baj Pomorski „Słońce świeci wszystkim” – 22.11.22r. godz. 11.30 Uroczystość andrzejkowa – 30.11.2022r. (dzieci przychodzą ubrane za czarodziejki i czarodziejów)
Kółko teatralne
Listopad
– przygotowanie do uroczystości z okazji Dnia Niepodległości: nauka wiersza L. Wiszniewskiego ,,11 listopada’’ oraz opowiadania napisanego przez nauczycielkę ,,Walka o wolną Polskę’’, przydział ról poszczególnym dzieciom, próby regulowania modulacji głosu podczas wygłaszania swoich kwestii – występ z okazji Dnia Niepodległości – inscenizacja słowno-muzyczno-ruchowa ,,Życie jest skarbem’’ – pantomima ,,Codzienne czynności’’– przedstawienie ruchem krótkich historyjek związanych z czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia – teatrzyk cieni: rysowanie i wycinanie sylwet postaci z czarnego papieru, łączenie z patykiem, odgrywanie ról – improwizowanie dialogów – zabawa naśladowcza/drama ,,Kim/czym jestem?’’ – naśladowanie ruchem i głosem zachowania się zwierząt, zjawisk atmosferycznych, odtwarzanie charakterystycznych zachowań ludzi

ZAPRASZAM NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE – 22.11.22r. godz. 15.15