Czego nauczymy się w styczniu? :)

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Ciocie i Wujkowie!

Zobaczcie, co będziemy robili w styczniu 🙂

3- latki „Misie”
PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC STYCZEŃ 2021
GRUPA DZIECI 3-LETNICH „MISIE”

Tematy kompleksowe:
1. Poznajemy nasz dom, poznajemy nasze miasto
2. Przygotowania do balu karnawałowego
3. Kochamy naszych Dziadków
4. Zimowe mistrzostwa sportowe
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, gdzie mieszkają, wskazać dom/blok. Będą wiedziały, jak wyglądają ich domy oraz będą potrafiły powiedzieć, kto w nich mieszka. Będą potrafiły nazwać miejscowość, w której mieszkają. Będą znały legendę o powstaniu Torunia. Dzieci będą wiedziały, że w Toruniu znajduje się wiele pięknych kamienic oraz pomniki, np. pomnik Mikołaja Kopernika, Flisaka. Będą wiedziały, że Toruń słynie z pierników.
2. Będą znały zimowe dyscypliny sportowe uprawiane w okresie zimowym, będą rozumiały konieczność reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci. Będą rozumiały zagrożenia wynikających ze ślizgania się na zamarzniętej powierzchni, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, będą potrafiły przestrzegać reguł wspólnie ustalonych w zabawach. Będą znały sposoby aktywnego wypoczynku po zajęciach w przedszkolu. Będą potrafiły wymienić sporty zimowe oraz atrybuty sportowców.
3. Dzieci będą uczyły się piosenek dla Babć Dziadków. Będą wiedziały, że Dziadkowie, to osoby starsze, którym trzeba pomagać. Będą potrafiły składać życzenia swoim najbliższym. Będą pamiętały, że należy okazywać starszym osobom szacunek, być dla nich miłym i wyrozumiałym. Będą wykonywały upominki mydełka, laurki dla dziadków z okazji ich święta. Będą wiedziały, że Babcia, to mama mamy lub taty, a Dziadek , to tata taty lub mamy.
4. Dzieci będą potrafiły przeżywać nastrój oczekiwania na bal karnawałowy. Będą brały udział w dekorowaniu sal na bal przedszkolny, będą samodzielnie wykonywały maski karnawałowe, dbając o estetyczne wykonanie swojej pracy. Będą potrafiły powiedzieć, w jaki sposób w Polsce obchodzony jest karnawał, jakie dekoracje dominują w tym okresie. Będą wiedziały w jaki sposób obchodzi się karnawał na świecie.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz przedstawieniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi i pastą do zębów, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały barwy podstawowe.

Współpraca ze środowiskiem:
13.01.2021 – Bal karnawałowy
14.01.2021 – godz. 10.24 – Teatr Bajeczny „Dziadek z zimowej krainy”
17.01.2021 – godz. 17.00 – Konsultacje indywidualne dla Rodziców

4-latki „Żabki”
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC STYCZEŃ 2022
GRUPA DZIECI 4-LETNICH

Tematyki kompleksowe:

1. Kto przyleci do karmnika?
2. Magia karnawału
3. Święto Babci i Dziadziusia
4. W krainie królowej zimy

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły nazwać ptaki zimujące w kraju oraz przylatujące do nas na zimę np. gil, będą rozumiały konieczność pomocy ptakom w okresie zimy oraz prawidłowego dokarmiania ich w tym okresie. Będą potrafiły wskazać przystosowanie ptaków do życia w określonym środowisku.

2. Dzieci będą poznawały tradycje karnawału, będą przeżywały nastrój oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Będą integrować się z grupą podczas wspólnej zabawy na balu.

3. Dzieci będą opowiadać o swoich babciach i dziadkach, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do występu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka, kształtować uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków. Dzieci będą uczyć się pomocy osobom starszym; będą wiedziały, jak należy zachowywać się wobec starszych ludzi.

4. Dzieci będą potrafiły nazwać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z zimą, będą potrafiły nazwać zmiany skupienia wody, będą potrafiły korzystać ze wszystkich zmysłów w trakcie poznawania różnorodności świata przyrody np. barwy, kształty, zapachy. Będą rozumiały znaczenie hartowania organizmu dla zdrowia – zabaw i spacerów bez względu na porę roku.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Współpraca ze środowiskiem:

1. Bal karnawałowy – 13.01.2022
2. Teatr Bajeczny „Dziadek z Zimowej Krainy” – 14.01.2022 godz. 10.45.
3. Konsultacje indywidualne – 31.01.2022 godz. 15.30 – 16.00

5-latki „Zajączki”
MAMO!TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU STYCZNIU I „Kto jest kucharzem leśnych zwierząt i ptaków?” II „W karnawale czas na bale” III „Kto to taki: mama mamy, tata taty?” IV „Zimowe mistrzostwa sportowe” będziemy : – wiedzieli, w jaki sposób leśniczy pomaga zwierzętom i ptakom przetrwać zimę; – czy dzieci mogą również pomagać zimą ptakom i zwierzętom, i w jaki sposób?; – jak nazywają się miejsca, gdzie można karmić zwierzęta i ptaki (karmnik, paśnik); – czym można dokarmiać zwierzęta i ptaki, a czego nie powinno się im podawać; – wiedzieli, jakie ptaki (sikorka, kos, wróbel, itd.) i zwierzęta (sarny, dziki, itd.) można dokarmiać zimą; – rozumieć konieczność dokarmiania i dopajania zwierząt w trudnych zimowych warunkach; – nazwać ptaki odwiedzające karmnik – znać zwyczaje karnawałowe; – wiedzieli, co się robi na balu karnawałowym; – za jakie postacie można się przebrać – potrafili wskazać podobieństwa w wyglądzie i ubiorze członków rodziny; – czym jest drzewo genealogiczne; – nazwać osoby, których zdjęcia umieszczone są na pniu drzewa (wnuki, synów, córki, itd.); – rozumieć, że dorośli są nadal czyimiś dziećmi; – potrafili podać powiązania między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty – wiedzieli, jak bezpiecznie bawić się podczas zimowego wyjścia na świeże powietrze; – potrafili przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; – potrafili przewidzieć skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw i zachowań; – nazwać sporty zimowe: łyżwiarstwo, narciarstwo, skoki narciarskie, saneczkarstwo, hokej, snowboard; – znać zimowe dyscypliny sportowe, – wiedzieć do uprawiania których sportów potrzebne są łyżwy i lodowisko; – znać zasady gry w hokeja, – wiedzieli do uprawiania, których sportów niezbędne są narty; – znać różnicę w skokach, biegach i zjeździe na nartach; – wiedziały czym są bobsleje oraz jak wygląda zjazd bobslejami; – co jest niezbędne do bezpiecznego uprawiania sportów zimowych; – wiedziały przed czym chroni kask, przy których dyscyplinach jest potrzebny – uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – potrafili ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „L, l”; „B, b” wśród innych liter – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; – porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – potrafiły czytać szereg podczas zabawy matematycznej – przed, za, obok; – przedstawić układ rytmiczny wyrażony ruchem za pomocą układu klocków, materiału przyrodniczego; – będą potrafiły dodawać i odejmować w zakresie 10 z wykorzystaniem palców, i zbiorów zastępczych; – wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; – potrafiły samodzielnie zaprojektować obrazek z kół, wełny, papieru, używając kredek różnego rodzaju; – potrafiły swobodnie rozmawiać na temat wykonanej przez siebie pracy plastycznej oraz prac rówieśników, pamiętając o kulturze wypowiadania się; – potrafiły uczestniczyć w zabawach plastycznych sprzyjających koncentracji uwagi; – potrafili prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny; samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny
Współpraca ze środowiskiem:
Bal karnawałowy – 13.01.2022r.
Teatr Bajeczny „Dziadek z Zimowej Krainy” – 14.01.2022r. godz. 10.45

W styczniu będziemy potrzebować:
03.01. (ostatecznie 04.01) – każde dziecko – kostkę smalcu i woreczek różnych ziaren (będziemy robić kule dla ptaków)
do 10.01. każde dziecko – 1 klej w sztyfcie (najlepiej Magic) i
1 op. chusteczek higienicznych (100szt)
– Pasta do zębów – będę informować indywidualnie każde dziecko, któremu skończy się pasta
13.01.2022r każde dziecko przychodzi przebrane w strój karnawałowy

Zapraszamy na Konsultacje indywidualne dla rodziców – 13.01.2021r. godz. 16.30

6-latki „Sowy”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc styczeń, grupa 6-latków

Tematyka kompleksowa:

– Sport to zdrowie

– Bale w karnawale

– Za co kochamy babcię i dziadka?

– Kulturalne ferie

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Dzieci będą znały zimowe dyscypliny sportowe, będą rozumiały konieczność respektowania uzgodnionych zasad wyznaczających rytm dnia, będą wiedziały, jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego dnia w domu i w przedszkolu, będą rozumiały, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem, będą potrafiły wyjaśnić różne zachowania i sytuacje zagrażające zdrowiu, będą miały świadomość i będą rozumiały, co to znaczy ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych osób z najbliższego otoczenia

Dzieci będą znały zwyczaje karnawałowe, dostrzegą znaczenie kultywowania tradycji polskich, będą wiedziały, że ważnymi środkami w przedstawieniu są: muzyka oraz oprawa przedstawienia: dekoracja, stroje, światło, rekwizyty, będą rozumiały i potrafiły wyjaśnić znaczenie sztuki w życiu człowieka – m.in. przekazywanie wiedzy historycznej, będą rozumiały konieczność szanowania wszelkich dzieł sztuki

Dzieci będą znały znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych, będą rozumiały zwyczaj obdarowywania upominkami swoich bliskich z okazji ich świąt, będą potrafiły samodzielnie wykonać drobne prezenty dla najbliższych z okazji ich święta, będą brały aktywny udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych

Dzieci będą znały zawód malarza – narzędzia potrzebne mu do pracy, rozpoznać różne techniki, jakimi wykonane są prezentowane dzieła sztuki: grafika, obrazy olejne, pastele, akwarele będą znały zasady kulturalnego zachowania się w galerii sztuki, w kinie, w bibliotece, będą potrafiły rozpoznać różne techniki, jakimi wykonane są dzieła sztuki: rzeźba, płaskorzeźba, zauważyć różnice w wyposażeniu pomieszczeń w domu i w przedszkolu

Przygotowanie do nauki czytania: dzieci będą znały litery: N, n, B,b, będą potrafiły rozwiązać rebusy, odszukać poznaną literę wśród innych liter, czytać proste teksty ze zrozumieniem, zbudowane ze znanych liter, pisać po śladzie litery ,,N, n, B, b’’ oraz wyrazy zawierające w.w. litery

matematyka: dzieci będą potrafiły klasyfikować figury geometryczne wg dwóch cech, rozpoznać, nazwać i określić podstawowe własności płaskich figur geometrycznych – koła, kwadratu, trójkąta, prostokąta, będą rozumiały i potrafiły samodzielnie określić różne własności przedmiotów: kształt, kolor, wielkość, przeznaczenie, tworzyć z zakrętek różne układy tych samych elementów, klasyfikować wg samodzielnie stworzonych reguł – będą potrafiły uzasadnić swoje działanie

muzyka: dzieci będą znały i będą potrafiły odtworzyć kroki polki, kujawiaka, wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnych układów tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, będą śpiewać indywidualnie i w grupie znane piosenki

plastyka: dzieci będą potrafiły zapełnić powierzchnię sylwety bałwana kaszą, malować wzory na medalu z masy solnej wg własnego pomysłu, tworzyć własne kompozycje na masce z elementów geometrycznych, będą próbowały planować swoje czynności podczas działań plastycznych, będą wiedziały i stosowały się do wskazówek nauczycielki, jak należy wykorzystywać płaszczyznę w swojej pracy, wycinać po linii prostej, łączyć papier z gumką, tworzyć kompozycję na krawacie z gotowych elementów, konstruować korale z makaronu, zainspirować się muzyką i światem fantazji w tworzeniu pracy plastycznej, będą znały i rozróżniały barwy podstawowe i pochodne, lepić i modelować kompozycję z gliny, tworzyć różne elementy i budowle w pracy plastycznej przestrzennej – mój wymarzony dom, przedszkole, rysować patykiem umaczanym w tuszu, tworzyć książeczki z ilustracjami

zajęcia na basenie: dzieci będą potrafiły zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w wodzie, będą potrafiły zanurzać głowę w wodzie, będą potrafiły zachować równowagę podczas przejścia przez wyznaczony odcinek basen, utrzymać się na wodzie w pozycji poziomej z użyciem deski, odważnie zanurzać głowę w wodzie, zachować zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu, utrzymać równowagę w wodzie spacerując w kole jedno za drugim, będą potrafiły zanurzać głowę w wodzie, zachować prawidłową postawę ciała podczas pływania z deską

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na sygnał dźwiękowy, prawidłowo wykonać skłony w przód, skłony boczne i skrętoskłony, toczyć piłkę przed siebie idąc na czworakach, zachować równowagę podczas przekładania piłki z ręki do ręki pod wzniesioną nogą, będą wiedziały, jak korzystać z przyborów i sprzętu sportowego wykorzystywanego do ćwiczeń