Marcowe przygody 😊

Zobaczcie, co czeka nas w marcu 😊

3-latki „Misie”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC MARZEC 2022
Grupa dzieci 3-letnich

Tematy kompleksowe:
Odkrywamy świat muzyki
Misie poznają różne zawody
Wiosenny czas jest blisko nas
Mamo, Tato wolę wodę – realizacja programu Żywiec Zdrój
Misie wybierają się w Kosmos
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą znały instrumenty muzyczne, będą rozpoznawały je po dźwiękach, jakie wydają. Będą potrafiły dobrać ilustrację do usłyszanego dźwięku. Będą potrafiły rozpoznać i nazwać dynamikę utworu: wolno/szybko. Będą potrafiły reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu. Będą potrafiły ilustrować ruchem muzykę, reagować na zmianę tempa i dynamiki utworu. Będą potrafiły śpiewać proste piosenki oraz wykonywać proste układy taneczne.
Dzieci poznają różne zawody, które mogą wykonywać ludzie. Będą wiedziały, na czym polega praca krawcowej, policjanta, kucharki, lekarza, itp. Będą potrafiły wyjaśnić pojęcie „zawód”. Będą wiedziały, w jakich zawodach pracują ich mamy. Będą wiedziały, że w kalendarzu widnieje takie święto, jak Dzień Kobiet oraz w jaki sposób obchodzi się je w Polsce. Będą wiedziały, jakie atrybuty związane są
z poszczególnymi zawodami wykonywanymi przez ludzi.
Dzieci będą znały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny oraz przyczyny ich powstawania, będą znały polskie i zagraniczne zwyczaje związane
z pierwszym dniem wiosny – powitaniem wiosny (wysyłanie Marzanny do ciepłych krajów, przystrojenie wiosennego gaika). Dzieci będą dostrzegały związki między przyczyną a skutkiem w przyrodzie, np. deszcz – pojawienie się roślin, będą pamiętały, że słońce, deszcz potrzebne są roślinom do wzrostu. Będą znały nazwy
i wygląd kwiatów pojawiających się wiosną. Będą potrafiły sadzić wiosenne rośliny, nowalijki oraz zioła i przyprawy.
Będą znały zasady racjonalnego odżywiania, będą potrafiły nazwać czynności, które respektowania siły wody podczas przebywania na dworze, dostrzegą, że woda jest potrzebna do życia żywym organizmom: rośliny, zwierzęta, ludzie, będą znały konsekwencje picia małej ilości wody: odwodnienie, dzieci będą potrafiły nazwać ekosystemy wodne. Dzieci będą przeprowadzać doświadczenia z wodą, solą, cukrem oraz barwnikami spożywczymi.
Dzieci będą poznawały zagadnienia związane z kosmosem. Będą wiedziały, że ludzie, którzy latają w kosmos to astronauci. Będą wiedziały, że w różnych miejscach na Ziemi jest inna pora dnia: noc/dzień. Będą rozumiały, że w dzień jest duża aktywność ludzi, a w nocy ludzie odpoczywają. Będą potrafiły powiedzieć dlaczego Ziemię nazywamy planetą życia. Będą potrafiły wymienić nazwy 1-2 planet w układzie słonecznym.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, toczenia, skoku
i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz wycieczkach.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi , wydzieranie, wycinanie, wyklejanie, Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy
i pochodne.

Konsultacje indywidualne – 22.03.2020 godz. 17.00
Współpraca ze środowiskiem:

08.03.2022 – Dzień Kobiet
14.03.2022 – godz. 9.00 – Człowiek orkiestra
21.03.2022 – godz. 11.00 – Teatr Magmowcy „Wiosna w ogrodzie”
22.03.2020 godz. 17.00 – Konsultacje indywidualne dla Rodziców
25.03.2022 – godz. 10.30 – MiniOpera „Pan Hilary i Żaba”
28.03.2022 – godz. 11.30 – „Muzyka ludowa na wiosnę”
01.04.2022 – Prima Aprillis

4-latki „Żabki”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
miesiąc marzec 2022
grupa dzieci 4-letnich

Tematy kompleksowe:

1. Pogodowe harce
2. Mamo, tato, wolę wodę!
3, 4. Cieszymy się na przyjście wiosny
5. Zwierzęta w naszych domach

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą poznawać różne zjawiska, elementy i symbole pogody. Będą wiedzieć, że pogoda może być zmienna i kapryśna, zgodnie ze znanym przysłowiem. Dzieci będą wiedziały, że trzeba zwracać uwagę na odpowiednie ubieranie się, stosownie do warunków pogodowych, będą nazywać poszczególne elementy garderoby. Będą wiedziały, czym jest prognoza pogody.

2. Dzieci będą wiedziały co to jest pragnienie, będą wskazywać znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania człowieka. Będą znały właściwości wody, będą wykonywały eksperymenty z wodą. Będą potrafiły wyjaśnić znaczenie wody dla rodziny, zwierząt i roślin. Będą wiedzieć, że bez wody nie byłoby życia na Ziemi.

3, 4. Dzieci będą potrafiły dostrzec i nazwać zjawiska atmosferyczne związane z wiosną: wiatr, deszcz, chmury, słońce. Będą potrafiły korzystać ze wszystkich zmysłów podczas obserwacji przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela, będą potrafiły dostrzec zmiany w przyrodzie – wzrost roślin, ożywienie w świecie zwierząt, będą potrafiły prowadzić hodowlę cebuli, nazwać części rośliny.

5. Dzieci będą potrafiły opisać zwierzęta domowe, dowiedzą się na czym polega opieka nad zwierzętami, będą potrafiły rozpoznać charakterystyczne rasy psów i kotów, będą potrafiły podać przykłady wykorzystania psów do pomocy człowiekowi (pies: ratownik, przewodnik, terapeuta itp.).

6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem:

1. Gazetka w kąciku dla rodziców
2. Informacje bieżące przekazywane na grupowym facebooku
3. Wycieczka nad Strugę Toruńską i działki – 14.03
4. Człowiek orkiestra – koncert – 14.03
5. Teatr Magmowcy: Wiosna w ogrodzie – 21.03
6. Uroczystość powitania wiosny – 21.03
7. Miniopera – „Pan Hilary i inne wiersze” – 25.03
8. Muzyka ludowa na wiosnę – 28.03
9. Konsultacje indywidualne – 28.03. godz. 15.30 – 16.00.


5-latki „Zajączki

MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM KOMPLEKSOWYM W MIESIĄCU MARCU:
I „Z czego i jak to jest zrobione?” II „Dlaczego w marcu jest jak w garncu?” III „Gdzie ubiera się Pani Wiosna” IV „Mamo, Tato wolę wodę V „O czym marzą zwierzęta?”
oraz realizacji współpracy ze środowiskiem:
Spacer do piekarni „Piekuś” – 04.03.2022r.
Wycieczka w okolicy przedszkola – 07.03.2022
Koncert – człowiek orkiestra – 14.03.2022r. godz. 9.00
Wycieczka do Nadleśnictwa „Bielawy” – 18.03.2022
Powitanie wiosny – 21.03.2022r.
Teatr Magmowcy „Wiosna w ogrodzie” – 21.03.2022r. godz. 11.00
Święto wody – 22.03.2022r.
Miniopera z Bydgoszczy „Pan Hilary” i „Żaba” – 25.03.2022r. godz. 10.0
Muzyka ludowa na wiosnę – 28.03.2022r. godz. 11.30
BĘDZIEMY: znali proces powstawania chleba, mąki, jak z mleka zrobić ser biały, wiedzieli, z czego robi się swetry; znać właściwości gliny i piasku, – wiedzieli, czym zajmuje się garncarz, – potrafili posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną; – znać zwiastuny wiosny;- wiedzieć, jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla przedwiośnia, znały żywioły oraz ich skutki dla ludzi, zwierząt – potrafili podać zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty; – jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie, jak zbudowane są kwiaty, co potrzebują rośliny do wzrostu – znać i kultywować zwyczaje oraz obrzędy ludowe (obrzęd topienia marzanny i chodzenia z gaikiem); – rozumieć konieczność zachowania ekologicznej postawy wobec środowiska przyrodniczego; – rozwijać zainteresowanie otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami; – potrafili przygotowywać gaik z bibuły, wstążek, gałęzi, ozdób z papieru; – wiedzieć, czym jest gaik; – integrować społeczność przedszkolną we wspólnym przeżywaniu i zabawie; – odczuwały radość z działania plastycznego; – potrafili starannie projektować poszczególne elementy swojej pracy plastycznej; – pobudzać wrażliwość ekologiczną; – znać znaczenie wody dla ludzi i zwierząt; – wiedzieć jak można pomagać zwierzętom; – znać nazwy zwierząt wiejskich; – nazwy budynków, w których mieszkają zwierzęta na wsi; – potrafili dopasować zwierzę do jego domu; – wiedzieć jakiego zwierzęcia boją się myszy; – potrafili dopasować zwierzęta do ich środowiska naturalnego; – zdecydować czy dane zwierzę żyje na polu, nie żyje na polu lub nie jest pewne; – wiedzieć jakie zwierzęta można spotkać w lesie; – znać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności człowieka; – warstwy lasu; – wiedzieć jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w każdej z warstw lasu; – jakie drzewa rosną w lesie; – potrafili w słoiku stworzyć las warstwami w odpowiedniej kolejności; – pamiętać o podlaniu zasadzonych roślin; – znać czynniki potrzebne do rozwoju roślin; – potrafili odkodować za pomocą strzałek drogę od startu do każdego zwierzęcia; – naśladować odgłosy zwierząt; – uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „Ł ,ł”; „U, u” „W, w”, „P, p” wśród innych – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; znać monografię liczny „7,8”- porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – potrafiły czytać szereg podczas zabawy matematycznej – przed, za, obok; – przedstawić układ rytmiczny wyrażony ruchem za pomocą układu klocków, materiału przyrodniczego; – będą potrafiły dodawać i odejmować w zakresie 10 z wykorzystaniem palców, i zbiorów zastępczych;- wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; – potrafiły samodzielnie zaprojektować obrazek z kół, wełny, papieru, używając kredek różnego rodzaju; – potrafiły swobodnie rozmawiać na temat wykonanej przez siebie pracy plastycznej oraz prac rówieśników, pamiętając o kulturze wypowiadania się; – potrafiły uczestniczyć w zabawach plastycznych sprzyjających koncentracji uwagi;- potrafili prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny; samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny;

Zapraszam na konsultacje indywidualne – 24.03.2022r. godz. 16.30

6-latki „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc marzec, grupa 6-latków

Tematyka kompleksowa

– Siły przyrody

– Pogłębiając wiedzę zdobywam przestworza

– Zbliża się wiosna

– Mamo, tato wolę wodę

– Wiosna w gospodarstwie rolnym

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą wiedziały, że człowiek ma wpływ na zasoby naturalne, dostrzegą wpływ człowieka na stan środowiska przyrodniczego, będą rozumiały, dlaczego ważne jest pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł, będą rozumiały konieczność wykazania się roztropnością w sytuacjach trudnych, np. niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, pożar i będą wiedziały, jak zareagować

Dzieci będą rozumiały, dlaczego ważne są wynalazki i doskonalenie urządzeń już istniejących, wzbogacą swój słownik czynny i nazwy planet, pojazdów powietrznych, będą potrafiły wyjaśnić, co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych – odmienny wygląd, zachowanie

Dzieci będą potrafiły sadzić rośliny cebulowe, będą rozumiały konieczność dbania o rośliny w kąciku przyrody, będą znały warunki potrzebne do rozwoju roślin, będą znały nazwy kilku gatunków roślin i zwierząt występujących w najbliższym środowisku, będą wiedziały, że niektóre rośliny muszą być pod ochroną

Dzieci będą potrafiły opisać charakterystyczne dla obecnej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą znały zasady bezpieczeństwa podczas burzy, powodzi, będą rozumiały prognozę pogody, będą znały obrzędy związane z pierwszym dniem wiosny – topienie marzanny, dzieci będą rozumiały konieczność dbania o przyrodę: budowanie oczyszczalni ścieków, oszczędzanie wody, będą znały zwierzęta środowiska wodnego, będą znały warunki potrzebne do rozwoju roślin i zwierząt wodnych, będą wiedziały, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt, będą rozumiały konieczność dostarczania jej organizmom

Dzieci będą znały zwierzęta środowiska naturalnego, jakim jest pole oraz zwierzęta hodowlane, będą rozumiały korzyści z hodowli roślin i zwierząt, będą wiedziały, jak powstaje jogurt, będą znały pracę rolnika, jego narzędzia, maszyny

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: ,,p, P, c, C, w, W, j, J’’, będą potrafiły wskazać obrazki rozpoczynające się podaną przez nauczycielkę głoską, dzielić wyrazy na sylaby i określić liczbę sylab w wyrazie, wyodrębnić głoski w nagłosie, wygłosie i w śródgłosie, układać modele wyrazów z niebieskich i czerwonych prostokątów, czytać sylaby oraz teksty zbudowane ze znanych liter, składać wyrazy z rozsypki literowej, łączyć ze sobą takie same wyrazy, odczytać zdania i dopasować je do treści obrazków, zapełnić kredką sylwety poznanych liter, rysować poznane litery i cyfry na tacy z piaskiem, rysować szlaczek literopodobny po śladzie, układać poznane litery z patyczków

Matematyka: dzieci będą potrafiły sprawnie liczyć w zakresie dostępnym dziecku w sytuacjach zadaniowych, będą znały cyfrę ,,8’’ oraz znak matematyczne ,,<, >, –‘’ ,rozwiązywać zadania z treścią oraz działania matematyczne z użyciem znaków ,,+, -, =’’, będą rozumiały i będą potrafiły samodzielnie określić różne własności przedmiotów, obiektów: kształt, kolor, wielkość, intencjonalnie klasyfikować przedmioty, rośliny i zwierzęta oraz figury geometryczne wg dwóch cech wspólnych percepcyjnych – kodowanie, rozpoznać, nazwać i określić podstawowe własności figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta, będą znały różne sposoby mierzenia objętości, np. mierzenie objętości większego pojemnika przy pomocy mniejszych, dostrzec zmiany podczas dosypywania i odsypywania

Muzyka: dzieci będą umiały określić konstrukcję i elementy piosenki, będą potrafiły samodzielni i w grupie śpiewać poznaną piosenkę, starając się dokładnie odtwarzać linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia akompaniamentu do piosenki, odtwarzać gesty pokazywane przez nauczycielkę, rytmicznie poruszać się w takt muzyki, ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w grupie, rozpoznać różne rodzaje tempa i dynamiki utworu muzycznego i obrazować je ruchem, będą znały symbole muzyczne i będą próbowały je odczytywać

Plastyka: dzieci będą potrafiły wykonać pracę plastyczną wg słownej instrukcji, łączyć papier z nieużytkami, tworzyć kompozycję płaską, zainspirować się obserwacją świata przyrody w tworzeniu pracy plastyczne, stworzyć wyklejankę płaską wg własnej inwencji z elementów geometrycznych, zaplanować i wykonać konstrukcję przestrzenną zbudowaną z różnorodnych materiałów, wykorzystując różne dostępne techniki łączenia, np. sznurek, taśma klejąca, klej magik itd., zainspirować się światem fantazji i wyobraźni w tworzeniu pracy plastycznej, tworzyć kompozycje przestrzenne z kółek i kwadratów, składając papier na różne sposoby, odtworzyć różne elementy w pracy plastycznej przestrzennej – kwiaty, owady, estetycznie wykonać pracę, tworzyć kompozycję płaską z kolorowego papieru i nieużytków

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą znały reguły gry w dwa ognie, będą potrafiły godzić się z przegraną, będą potrafiły toczyć piłkę do kolegi, biegać z wymijaniem kolegów, reagować ruchem na sygnały wzrokowe, prawidłowo wykonać skłony boczne, podrzucać krążki do góry i łapać w biegu, utrzymać prawidłową postawę ciała maszerując z klockiem na głowie, leżeć na brzuchu z rękoma uniesionymi w górę, skakać obunóż z klockiem między nogami, będą rozumiały znaczenie prawidłowej postawy ciała dla zdrowia i estetycznego wyglądu

Zajęcia na basenie: dzieci będą orientowały się i swobodnie poruszały w przestrzeni, będą potrafiły ocenić własne możliwości ruchowe i kreatywność w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem gąbek, będą poprawnie regulowały oddech podczas ćwiczeń, będą wiedziały, jak należy korzystać z przyborów do ćwiczeń – deski, piłki, będą potrafiły respektować reguły, ustalone sygnały, będą starały się osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas zabaw z elem. współzawodnictwa, utrzymać prawidłową postawę ciała podczas pływania, chodzić w wodzie bez utraty równowagi, skakać do wody