Październik 2020

Kochani Rodzice, dziadkowie i wujkowie 😁
W październiku czeka Nas wiele zadań, zabaw i atrakcji 🙂
Zobaczcie, co będzie się działo :

3-latki „Misie”

Mamo, Tato – zobaczcie, co nas czeka w październiku!
Tematyki kompleksowe:
1. W kolorach Pani Jesieni
2. Jesień w świecie zwierząt
3. Moje zmysły
4. Domowi ulubieńcy

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą potrafiły rozpoznać i nazwać charakterystyczne cechy pory roku – jesieni i dostrzec, nazwać zjawiska atmosferyczne związane z tą porą roku – wiatr, deszcz, chmury, mgła. Będą potrafiły obserwować walory estetyczne przyrody jesiennej.
2. Dzieci będą potrafiły nazwać zwierzęta żyjące w polskich lasach – wiewiórka, zając, jeż, jeleń, wilk, sowa. Będą potrafiły opisać wygląd zewnętrzny tych zwierząt, charakterystyczne cechy zachowania i przygotowanie do zimy. Będą rozumiały znaczenie ochrony przyrody w bliskim i dalszym otoczeniu.
3. Dzieci będą poznawać i rozwijać zmysły człowieka. Będą wiedziały jakie części ciała są narządami zmysłów i jakie czynności można dzięki nim wykonywać. Będą uczestniczyć w zabawach sensorycznych, będą poznawać przedmioty przez świadome wykorzystanie zmysłów.
4. Dzieci będą poznawać zwierzęta domowe, będą potrafiły opisać ich wygląd, sposoby zajmowania się nimi, cechy charakterystyczne. Będą naśladować głosem i zachowaniem poszczególne zwierzęta.

Drodzy Rodzice!
Na poniedziałek 5.10.2020 prosimy o przyniesienie darów jesieni (kasztany, żołędzie, szyszki…). Dziękujemy 🙂

4-latki „Żabki”

TEMATYKI NA PAZDZIERNIK
I „Warzywa i owoce – 5 porcji warzyw i owoców lub soku” II „Mieszkańcy lasu przygotowują się do zimy” III „Jesień na wsi” IV „Nasze emocje”

Dzięki realizacji tematyk będziemy:
– znać różne warzywa i owoce; – potrafili rozpoznać owoce i warzywa po dotyku; – wiedzieć, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe; – znać niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; – potrafili skomponować zdrową przekąskę; wiedziały jak ważne jest spożywanie 5 porcji owoców, warzyw lub soku w ciągu dnia;; – znać zwyczaje wiewiórki; rozpoznać ją i określić czym się żywi; wiedzieć jak zwierzęta przygotowują się do zimy; wiedzieć co robią jeże, wiewiórki, lisy, niedźwiedzie jesienią; ; potrafili rozpoznać i nazwać zwierzęta leśne; naśladować ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne – jak wygląda jesień na wsi; znać etapy powstawania cukru; wiedziały, co to są wykopki – potrafili rozpoznać i nazwać swoje emocje (np. radość, smutek, złość); – próbować określić przyczyny swoich stanów emocjonalnych ;
– potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nich; – odpowiadać na zadane pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza; – potrafili ułożyć prostą kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat , liczyć na palcach i obiektach – znać piosenki, uczyć się ich fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – grać na bębenku – potrafili wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych;
– rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

06.10. 2020r. będziemy w naszej grupie obchodzić dzień marchewki, dlatego tego dnia (wtorek) wszyscy przychodzimy ubrani do przedszkola na pomarańczowo

Co będzie potrzebne w październiku: należy wszystko dostarczyć do 15.10.2020r. (bardzo proszę żeby wszystkie dzieci przynosiły pomoce, o które proszę):
– 1 op. masy papierowej firmy Astra – 1 op. gliny firmy Astra (proszę o sprawdzenie daty przeznaczenia )
Informacje dotyczące diagnozy logopedycznej będę przekazywać w przyszłą środę, tj. 07.10.20r. Dzieci nieobecne zostaną przebadane w pierwszą środę po powrocie do przedszkola .

5-latki „Zajączki”

Tematyka kompleksowa
1.Jesień w parku 2.Jesień w lesie 3.Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy 4.Jak radzimy sobie z emocjami?

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą potrafiły definiować znane pojęcia dotyczące otaczającego świata i zjawisk w nim występujących – przyrodniczych, będą wiedziały, że człowiek ma wpływ na zasoby naturalne, będą potrafiły dostrzec wpływ człowieka na stan środowiska przyrodniczego, dostrzega ważną rolę roślin dla zwierząt – pokarm, będą znały ekosystem, jakim jest park

Dzieci będą znały leśne rośliny, warunki potrzebne do rozwoju i zwierzęta leśne objęte ochroną, będą rozumiały konieczność ochrony roślin i zwierząt, będą uświadamiały sobie niebezpieczeństwa, które mogą je spotkać w lesie, będą wiedziały, jakie zagrożenia dla przyrody mogą wynikać z niewłaściwych zachowań człowieka

Dzieci będą potrafiły rozróżnić i opisać wybrane zwierzęta leśne , będą znały ich zwyczaje, będą rozumiały, po co należy właściwie odżywiać się, stosować ideę piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, będą rozumiały, że dla zachowania zdrowego trybu życia należy przestrzegać zasad higieny w różnych sferach życia, będą rozumiały, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem, będą potrafiły wyjaśnić różne sytuacje i zachowania zagrażające zdrowiu

Dzieci będą potrafiły wyrażać swoje emocje werbalnie i niewerbalnie oraz rozpoznawać je u innych, będą rozumiały, że zawsze mogą się zwrócić o pomoc do dorosłych w trudnych sytuacjach, będą wiedziały, w jaki sposób nieść pomoc innym dzieciom, będą znały zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej, będą rozumiały zasadność ich przestrzegania

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: a, A, l, L, m, M i cyfrę 2, będą potrafiły wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, tworzyć modele wyrazów z niebieskich i czerwonych kartoników, czytać sylaby i proste wyrazy, pisać litery i cyfry w liniaturze, ozdabiać sylwety liter i cyfr szlaczkami

Matematyka: dzieci będą orientowały się na kartce papieru i będą starały się prawidłowo wykonywać polecenia związane z przestrzenią na płaszczyźnie, np.: góra/dół kartki, prawy dolny róg kartki, dolny brzeg kartki, dostrzec i kontynuować szeregi z wykorzystaniem elementów rzeczywistych, samodzielnie organizować czynność liczenia: ustawiać elementy w rzędzie, w szeregu, przesuwać, skreślać, zaznaczać kolorem, będą rozumiały, że liczba i wynik liczenia nie zależy od układu elementów i miejsca, z którego rozpoczyna liczenie, samodzielnie skonstruować grę, będą potrafiły ją rozegrać wspólnie z innymi dziećmi, posługiwać się kostką do gry, kojarzyć brzmienie liczebników z odpowiednią cyfrą, intencjonalnie klasyfikować, tworzyć zbiory, wg cech wspólnych percepcyjnych, rozpoznać i pisać po śladzie graficzny obraz cyfry 2, kojarzyć brzmienie liczebnika z cyfrą, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi, tworzyć reguły i zasady gry oraz ich przestrzegać, aktywnie włączyć się w zabawę wykorzystującą grę planszową rozwijającą myślenie matematyczne, naśladować i odtwarzać liczebniki w możliwie szerokim zakresie

Muzyka: samodzielnie i w grupie zaśpiewać poznane piosenkę, akompaniować do piosenki na instrumentach perkusyjnych, rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem, rozpoznać różne rodzaje tempa, natężenie i wysokość dźwięków, odtworzyć kroki polki, wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnego układu tanecznego

Plastyka: dzieci będą potrafiły zainspirować się obserwacją świata przyrody w tworzeniu prac plastycznych, rozplanować pracę na całej powierzchni kartki, rysować obrazki z tłem, tworzyć składanki przestrzenne z papieru oraz płaskie kompozycje, wycinać po narysowanej linii, mieszać farbę z trocinami i nakładać na kartkę, tworzyć kompozycje poprzez stemplowanie, wykonać pracę plastyczną wykorzystując różne techniki – wykorzystywać papier i materiały o różnej fakturze i powierzchni, używać do malowania różnej grubości i twardości pędzli , rozplanować pracę na całej powierzchni kartki

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na polecenia nauczycielki, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, utrzymać równowagę w staniu jednonóż, przejść na czworakach przez tunel, prawidłowo wykonać podskoki w przód i w tył, biegać bez potrącania, rzucać i chwytać kółko prawą i lewą ręką, skakać obunóż w przód, w tył, w bok

6-latki „Sowy”

Tematyki kompleksowe
1. Jesienne zbiory
2. Potrafimy dbać o nasze zdrowie
3. Czy jestem dobrym kolegą?”
4. Sowy w świecie techniki

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
1. Dzieci będą potrafiły nazwać i określić cechy roślin, będą znały czynności ludzi uwarunkowane zmianami pór roku – zbieranie warzyw, robienie przetworów i ich magazynowanie, będą rozumiały konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, będą znały budowę i właściwości zdrowotne wybranych warzyw: cebula, marchew, pomidor, kapusta. Dzieci będą potrafiły uzasadnić dlaczego porządkuje się ogrody jesienią.
2. Dzieci będą potrafiły dostrzec związek pomiędzy troską o zdrowie a chorobą, będą potrafiły wskazać postawy prozdrowotne, będą rozumiały znaczenie zdrowego odżywiania się, dbania o higienę osobistą, higienę psychiczną oraz znaczenie zdrowego stylu życia dla każdego człowieka. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego należy wzmacniać swoją odporność oraz jaki wpływ ma spożywanie warzyw i owoców dla zdrowia człowieka.
3. Dzieci będą potrafiły wskazywać zachowania akceptowane społecznie, będą potrafiły rozpoznać takie wartości jak piękno, prawda, szacunek, szczęście, miłość, przyjaźń. Będą potrafiły dostrzega krzywdę innych, pomagać słabszym, będą rozumiały, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki. Będą pamiętały, że dobry kolega jest życzliwy i zawsze można liczyć na jego pomoc. Będą wiedziały, co oznacza słowo: przyjaźń i kto może zostać przyjacielem. Będą rozumiały, czym jest złość i w jaki sposób można sobie z nią radzić, nie wyrządzając krzywdy innym ludziom.
4. Będą potrafiły nazwać urządzenia na obrazkach, wyjaśnić, do czego służą, połączyć urządzenia dawne i dzisiejsze, będą znały zasady działania maszyn i urządzeń elektrycznych. Będą potrafiły przestrzegać zakazu zabawy urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci. Będą znały miejsce wytwarzania prądu elektrycznego. Będą znały przeznaczenie i możliwości środków komunikacji
i transportu lądowego, wodnego, powietrznego, będą znały urządzenia ułatwiające komunikacji.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, ołówkami lub węglem, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy
i pochodne.
8. Dzieci poznają litery C, c oraz E, e oraz cyfry 3 i 4.

Współpraca ze środowiskiem:
Konsultacje indywidualne – konsultacje dla chętnych rodziców odbędą się za pomocą komunikatorów internetowych, telefonicznie lub mailowo, w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka konsultacje w przedszkolu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
06.10.2020 – Dzień pomarańczowy – wszystkie dzieci ubierają się na pomarańczowo
I tydzień października – Spotkanie on – line z aktorem teatralnym „Czym zajmuje się aktor w teatrze?”

Życzymy wszystkim wspaniałego miesiąca 🙂