Zobaczcie, co czeka nas w maju 💐

3-latki „Misie”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Miesiąc maj 2022
Grupa dzieci 3-letnich „Misie”

Tematy kompleksowe:
1. Jak Polska długa i szeroka
2. Misie w świecie książek
3. Misie uczą się matematyki
4. Najważniejsza w moim życiu jest Rodzina

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, jak nazywa się kraj, w którym mieszkają. Będą potrafiły wskazać na mapie morze i góry. Będą wiedziały, ze Wisła jest najdłuższą rzeka w Polsce. Dzieci będą znały miasta: Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk. Będą znały nazwę morza – Morze Bałtyckie. Będą potrafiły powiedzieć, jakie zwierzęta kojarzą się z Poznaniem, Gdańskiem, Krakowem. Dzieci będą wiedziały, że stolicą Polski jest Warszawa. Będą znały legendy o Smoku Wawelskim i Bazyliszku.
2. Dzieci będą przestrzegać zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu, będą znały proces tworzenia książki od podstaw, będą znały nazwy zawodów związanych z powstawaniem książki, będą wiedziały, że książki należy szanować i dbać o nie – nie niszczyć, odkładać na miejsce, nie dotykać brudnymi rękoma, będą wiedziały gdzie można kupić lub wypożyczyć książki, będą znały nazwiska autorów książek dla dzieci, będą znały budowę książki. Dzieci będą samodzielnie tworzyć zakładkę do książki z użyciem różnych materiałów plastycznych. Dzieci będą tworzyć własną książkę od podstaw: model książki, wykonać ilustracje, zaprojektować okładkę.
3. Dzieci będą potrafiły przeliczać w zakresie 0-5. Będą potrafiły w sposób logiczny rozwiązywać problemy oraz zaistniałe sytuacje matematyczne. Będą potrafiły szybko rozwiązać zadania matematyczne. Tworzyć konstrukcje i obrazki z figur geometrycznych, patyczków, klocków oraz przekształcać je w zupełnie nowe twory. Będą potrafiły układać rytmy wg podanego wzoru, bez wzoru oraz za pomocą wzorów rytmicznych (klaskanie, tupanie, instrumenty). Będą potrafiły rozkodować ilustrację przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz wskazanej instrukcji. Będą potrafiły klasyfikować wg podanych cech.
4. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, czym zajmują się zawodowo ich rodzice, będą potrafiły opisać wygląd swoich rodziców oraz powiedzieć, co lubią i czego nie lubią ich rodzice. Będą potrafiły stworzyć upominki dla rodziców z okazji ich święta. Będą potrafiły opowiedzieć, w jaki sposób spędzają czas ze swoimi rodzicami w domu i poza nim. Będą uczestniczyły w występie z okazji Dnia Mamy i Taty. Będą potrafiły śpiewać piosenki oraz zatańczyć taniec dla rodziców; recytować wiersze.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa, rownoważnych.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz wirtualnych spacerach.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi i farbami, wycinanie, wyklejanie, projektowanie prezentu dla rodziców, tworzenie ilustracji do historyjek obrazkowych. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Współpraca ze środowiskiem:
17.05.2022 – Konsultacje indywidualne
26.05.2021 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

4-latki „Żabki”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
miesiąc maj 2022
grupa dzieci 4-letnich

MAMO, TATO, ZOBACZCIE, CO NAS CZEKA W MAJU!

Tematyki kompleksowe

1. Książka moim przyjacielem
2. Na łące – co wiosną piszczy w trawie?
3. W wiejskiej zagrodzie
4. Święto Mamy i Taty

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

1. Dzieci poznają zasady korzystania z biblioteki osiedlowej, będą potrafiły dokonać podziału książek ze względu na ich treść, przeznaczenie, będą rozumiały znaczenie książki w życiu człowieka oraz przestrzegały zasad prawidłowego obchodzenia się z książką.

2. Dzieci będą wiedziały, jakie zwierzęta można spotkać na wiosennej łące. Będą je rozpoznawać, nazywać i opisywać ich cechy, wygląd i rolę, jaką pełnią w środowisku. Dzieci będą uwrażliwiać się na piękno przyrody.

3. Dzieci poznają zwierzęta hodowane na wsi i ich charakterystyczne cechy oraz będą potrafiły nazwać prace pielęgnacyjne wykonywane podczas ich hodowli.

4. Będą potrafiły wskazać czym zajmują się zawodowo Rodzice, będą umiały opisać, jak okazać miłość swojej rodzinie, będą potrafiły przygotować samodzielnie upominki, przygotować program artystyczny z okazji Święta Rodziców.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Współpraca ze środowiskiem

1. Wycieczka do biblioteki osiedlowej – 4.05.2022
2. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty – 26.05.2022
3. Konsultacje indywidualne – 30.05.2022 godz. 15.30 – 16.00

5-latki „Zajączki”
MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU MAJU:
I „Moja mała ojczyzna – mój region i miasto” II „Czyim domem jest łąka?” III „Książki ważna sprawa” IV „Kochana rodzina” oraz współpracy ze środowiskiem: Wycieczka do muzeum historii Torunia i po Starówce – 06.05.2022r. Wycieczka na łąkę – 09.05.2022r. Wycieczka do muzeum piśmiennictwa w Grębocinie – 18.05.2022 Uroczystość z okazji Dnia mamy i taty – 26.05.2022. godz. 12.00 Występ w Muzeum Etnograficznym – Przegląd Tańców Ludowych 28.05.2022r. ok. 12.0 Kółko matematyczne – układanka tangram – tworzenie figur geometrycznych z wykorzystaniem lustrzanego odbicia – przykładanie lusterka do kartonika z narysowaną figurą geometryczną – układanie kształtów figur geometrycznych ze sznurka, patyczków, z gumki na goplanie – układanie z figur geometrycznych kolorowych ogrodów z zachowaniem symetrii będziemy potrafili: aktywność społeczna: prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazywać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych, samodzielnie wykonać różne czynności rozwiązujące poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, szukać kompromisów w spornych sprawach,; dostrzec potrzeby innych, szanować je; cieszyć się z sukcesów drugiej osoby, szanować wytwory pracy innych; oceniać własne zachowania, działania względem innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; określić sytuacje wywołujące różne emocje: radość, złość, smutek, strach; będziemy dążyć do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, tj. dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, szczęście; będziemy potrafili podać informacje: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują; opisać wygląd rodziców, dostrzec ich charakterystyczne cechy ( wygląd, charakter); określić czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny, podać powiązania między członkami rodziny; wyjaśnić wieloznaczność słowa dom; dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie; będziemy rozumieli konieczność szanowania domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy; będziemy potrafili okazywać sobie wzajemnie uczucia, mówić o nich będziemy potrafili nazwać swoją miejscowość, znać jego historię, ważniejsze instytucje, zabytki, miejsca; podać adres zamieszkania, adres przedszkola; znać legendy związane ze swoją miejscowością, regionem; wskazać lokalizacje swojej miejscowości na mapie Polski, stworzyć plan osiedla swojej miejscowości; stworzyć kącik regionalny, wzbogacić go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu; będziemy słuchać nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, znać przyśpiewki, obrzędy, tańce i gwarę; będziemy potrafili wykonać album o swojej miejscowości i regionie, znac zasady organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie będziemy znać na podstawie swojej miejscowości sposoby budowania dawniej i współcześnie; zwrócić uwagę na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie dzisiaj; aktywność językowa: będziemy potrafili porównać słyszane dźwięki, rozpoznać instrumenty muzyczne – perkusyjne i inne, wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznać piosenki po melodii nuconej przez nauczycielkę lub chętne dziecko, będziemy potrafili przestrzegać zasad higieny głosu, wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wiersza, wspólnie układać opowiadania, układać historyjki obrazkowe, stosować w wypowiedziach prawidłowe formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy, używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi, będziemy potrafili wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi, poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przyszłym; odpowiadać na pytania, poprawnie formułować pytania, formułować dłuższe wypowiedzi na ważny temat ; będziemy potrafili układać złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składać pocięty obrazek w całość bez wzoru, wyodrębnić zdania w wypowiedziach, wyodrębniać słów w zdaniach, wyodrębniać w słowach sylaby, określać ich kolejność, dzielić słowa na sylaby, wyodrębnić w słowach głoski w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; będziemy nabywać świadomość własnego ciała, rozwijać koordynację ruchową, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, będziemy potrafili rysować wg wzoru, kalkować, rysować literopodobne szlaczki będziemy potrafili systematycznie wzbogacać kącik książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej; będziemy znać nazwiska wybranych autorów książek: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; będziemy znać budowę książki: okładka z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; będziemy potrafili przestrzegać zasad korzystania z książek; stworzyć własne książki dotyczące znanych bajek lub wymyślonych przez nas, składającą się z obrazków i tekstu ułożonego przez nas, a zapisane przez nauczycielkę aktywność poznawcza: będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach rozwijających aktywność badawczą; dzielić się swoimi zainteresowaniami; uświadomić sobie podczas zabawy jej efekty końcowe; – będziemy potrafili powtórzyć z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki w połączeniu z ruchem, dźwiękiem; uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach twórczych; tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń będziemy obserwować w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie na łące; obserwować rośliny przy użyciu lupy; będziemy znać wybrane rośliny zielne i ich znaczenie dla ludzi; będziemy potrafili stworzyć zielnik; będziemy znac wybrane owady oraz ich pożytecznośc dla przyrody i ludzi aktywność artystyczna będziemy uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki, będziemy potrafili wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu, estetycznie, rytmicznie poruszać się przy muzyce, improwizować piosenki ruchem będziemy potrafili nazwać barwy podstawowe, mieszać barwy, nazywać powstałe, wyrażać swoje emocje poprzez barwy, będziemy znać nową technikę plastyczną: frotaż; będziemy potrafili wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski aktywność ruchowa i zdrowotna będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach ruchowych: kształcących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych, uczestniczyć w zabawach z elementami rywalizacji będziemy potrafili właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, rozumieć konieczność zachowania ciszy w miejscach publicznych

Zapraszam na konsultacje indywidualne dla Rodziców 18.05.2022r. od godz. 15.45 do 16.15

6-latki „Sowy”
MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU MAJU:
I „Moja mała ojczyzna – mój region i miasto” II „Czyim domem jest łąka?” III „Książki ważna sprawa” IV „Kochana rodzina” oraz współpracy ze środowiskiem: Wycieczka do muzeum historii Torunia i po Starówce – 06.05.2022r. Wycieczka na łąkę – 09.05.2022r. Wycieczka do muzeum piśmiennictwa w Grębocinie – 18.05.2022 Uroczystość z okazji Dnia mamy i taty – 26.05.2022. godz. 12.00 Występ w Muzeum Etnograficznym – Przegląd Tańców Ludowych 28.05.2022r. ok. 12.0 Kółko matematyczne – układanka tangram – tworzenie figur geometrycznych z wykorzystaniem lustrzanego odbicia – przykładanie lusterka do kartonika z narysowaną figurą geometryczną – układanie kształtów figur geometrycznych ze sznurka, patyczków, z gumki na goplanie – układanie z figur geometrycznych kolorowych ogrodów z zachowaniem symetrii będziemy potrafili: aktywność społeczna: prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazywać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych, samodzielnie wykonać różne czynności rozwiązujące poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, szukać kompromisów w spornych sprawach,; dostrzec potrzeby innych, szanować je; cieszyć się z sukcesów drugiej osoby, szanować wytwory pracy innych; oceniać własne zachowania, działania względem innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; określić sytuacje wywołujące różne emocje: radość, złość, smutek, strach; będziemy dążyć do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, tj. dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, szczęście; będziemy potrafili podać informacje: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują; opisać wygląd rodziców, dostrzec ich charakterystyczne cechy ( wygląd, charakter); określić czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny, podać powiązania między członkami rodziny; wyjaśnić wieloznaczność słowa dom; dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie; będziemy rozumieli konieczność szanowania domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy; będziemy potrafili okazywać sobie wzajemnie uczucia, mówić o nich będziemy potrafili nazwać swoją miejscowość, znać jego historię, ważniejsze instytucje, zabytki, miejsca; podać adres zamieszkania, adres przedszkola; znać legendy związane ze swoją miejscowością, regionem; wskazać lokalizacje swojej miejscowości na mapie Polski, stworzyć plan osiedla swojej miejscowości; stworzyć kącik regionalny, wzbogacić go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu; będziemy słuchać nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, znać przyśpiewki, obrzędy, tańce i gwarę; będziemy potrafili wykonać album o swojej miejscowości i regionie, znac zasady organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie będziemy znać na podstawie swojej miejscowości sposoby budowania dawniej i współcześnie; zwrócić uwagę na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie dzisiaj; aktywność językowa: będziemy potrafili porównać słyszane dźwięki, rozpoznać instrumenty muzyczne – perkusyjne i inne, wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznać piosenki po melodii nuconej przez nauczycielkę lub chętne dziecko, będziemy potrafili przestrzegać zasad higieny głosu, wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wiersza, wspólnie układać opowiadania, układać historyjki obrazkowe, stosować w wypowiedziach prawidłowe formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy, używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi, będziemy potrafili wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi, poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przyszłym; odpowiadać na pytania, poprawnie formułować pytania, formułować dłuższe wypowiedzi na ważny temat ; będziemy potrafili układać złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składać pocięty obrazek w całość bez wzoru, wyodrębnić zdania w wypowiedziach, wyodrębniać słów w zdaniach, wyodrębniać w słowach sylaby, określać ich kolejność, dzielić słowa na sylaby, wyodrębnić w słowach głoski w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; będziemy nabywać świadomość własnego ciała, rozwijać koordynację ruchową, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, będziemy potrafili rysować wg wzoru, kalkować, rysować literopodobne szlaczki będziemy potrafili systematycznie wzbogacać kącik książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej; będziemy znać nazwiska wybranych autorów książek: D. Wawiłow, D. Gellner, W. Chotomska, J. Tuwim, J. Brzechwa; będziemy znać budowę książki: okładka z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; będziemy potrafili przestrzegać zasad korzystania z książek; stworzyć własne książki dotyczące znanych bajek lub wymyślonych przez nas, składającą się z obrazków i tekstu ułożonego przez nas, a zapisane przez nauczycielkę aktywność poznawcza: będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach rozwijających aktywność badawczą; dzielić się swoimi zainteresowaniami; uświadomić sobie podczas zabawy jej efekty końcowe; – będziemy potrafili powtórzyć z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki w połączeniu z ruchem, dźwiękiem; uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach twórczych; tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń będziemy obserwować w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie na łące; obserwować rośliny przy użyciu lupy; będziemy znać wybrane rośliny zielne i ich znaczenie dla ludzi; będziemy potrafili stworzyć zielnik; będziemy znac wybrane owady oraz ich pożytecznośc dla przyrody i ludzi aktywność artystyczna będziemy uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki, będziemy potrafili wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu, estetycznie, rytmicznie poruszać się przy muzyce, improwizować piosenki ruchem będziemy potrafili nazwać barwy podstawowe, mieszać barwy, nazywać powstałe, wyrażać swoje emocje poprzez barwy, będziemy znać nową technikę plastyczną: frotaż; będziemy potrafili wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski aktywność ruchowa i zdrowotna będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach ruchowych: kształcących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych, uczestniczyć w zabawach z elementami rywalizacji będziemy potrafili właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, rozumieć konieczność zachowania ciszy w miejscach publicznych

Zapraszam na konsultacje indywidualne dla Rodziców 18.05.2022r. od godz. 15.45 do 16.15